I - Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż działki budowlanej położonych w Drążnie gm. Mrocza

Na podstawie art. 38 ust. 1, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz.2603) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz2108)

Burmistrz
Miasta i Gminy Mrocza
OGŁASZA
                                            
I - Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż działki budowlanej położonych w Drążnie gm. Mrocza

- działka oznaczona nr ewidencyjnym 15/74 o powierzchni 0,49,62 ha zapisana w księdze wieczystej KW Nr 17122
Cena wywoławcza – 142 826,00 zł
Wadium – 14.282,60 zł
Do kwoty wylicytowanej doliczony zostanie podatek VAT -23%.
Nieruchomości są wolne od długów i ciężarów.
Przetarg odbędzie się dnia 9 grudnia 2011r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza Sala Narad nr 205 – I -piętro. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium z dopiskiem „ Przetarg- działka nr.... poł. w Mroczy” do dnia 6 grudnia 2011 r włącznie na konto Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy Bank Spółdzielczy Oddział Mrocza Nr 19 8144 0005 2004 0040 0114 0006 Datą uiszczenia wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy, czyli kwota wadium musi być na dzień 6 grudnia 2011r na w/w koncie bankowym tut. Urzędu o czym świadczyć będzie wyciąg z rachunku. Stający do przetargu winien zapoznać się z położeniem działki, wszelkie uwagi związane z położeniem działek ( np. brak znaków granicznych) należy zgłosić na 7 dni przed przetargiem w tut. Urzędzie pok. nr 109. Na działkę została wydana decyzja Nr 29 o warunkach zabudowy RI.BUA 7331-29/2007r. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.
Wadium pozostałym uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż do 3 dni po zamknięciu lub odwołaniu przetargu (jeżeli dniem tym jest dzień wolny od pracy lub ustawowo wolny dzień, dniem wypłaty jest najbliższy dzień roboczy)
Po odbiór wadium wpłacający zgłasza się osobiście, lub w dniu zamknięcia przetargu złoży oświadczenie w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta i Gminy Mrocza o przekazaniu wadium na wskazane przez niego konto bankowe.

Wyłoniony kandydat na nabywcę nieruchomości jest zobowiązany w terminie 16 dni licząc od dnia przetargu dokonać wpłaty wylicytowanej kwoty w przetargu, pomniejszonej o wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy Mrocza Nr 03 8144 0005 2004 0040 0114 0003 Bank Spółdzielczy Koronowo Oddział Mrocza. Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego Gminy, czyli pełna wylicytowana kwota musi być na 16 dzień na w/w koncie bankowym tut. Urzędu, o czym świadczyć będzie wyciąg z rachunku.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dokona wymaganej wpłaty w określonym wyżej terminie, nie stawi się bez uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu w miejscu wyznaczonym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podległa zwrotowi.
                                                                       
Odrębnym pismem nabywca zostanie powiadomiony o terminie aktu notarialnego.
Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca, w tym koszty operatu szacunkowego wg faktury.
                                                                     
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie o 1% powyżej ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.
Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza – parter pokój nr 109 w godz. od 700 – 1500 ( tel. (O-52) 3867427)

Ogłoszenie wywiesza się na okres;
Od dnia 9 listopada 2011 r do dnia 8 grudnia 2011 r.metryczka


Wytworzył: Joanna Nickel (9 listopada 2011)
Opublikował: Daniel Kończak (9 listopada 2011, 13:01:46)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1554