II - Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż części budynku stanowiącego nieruchomość lokalową wraz z udziałem w gruncie położoną w Krukówku gm. Mrocza;

Na podstawie art. 38 ust.1art. 40 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami   (tj. Dz.U. z 2010r Nr 102, poz.651 ze zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( Dz.U. z 2004r Nr 207, poz 2108 ze zm.)
                                                        Burmistrz
                                                             Miasta i Gminy Mrocza
                                                                       O G Ł A S Z A
 II - Przetarg nieograniczony ustny  na sprzedaż części budynku stanowiącego nieruchomość lokalową wraz
  z udziałem w gruncie  położoną w Krukówku gm. Mrocza;  
                                                                                                                                                    
  a)  świetlica    – 53,36 m²
  b) zaplecze     – 15,60 m²
  c) korytarz     – 13,23 m²
  Razem           –  82,18 m²
  oraz udział w gruncie wynoszący 2452/10000  do  działki nr 76/3  o pow. 0,13,90  ha.

 Cena wywoławcza – 57.044,00 zł
 Wadium                 –   5.704,40 zł
Zgodnie z art.43 ust.1 pkt.10 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług (Dz.U. Z 2004r Nr 54, poz.535 z póżn. zm.) sprzedaż nieruchomości podlega zwolnieniu od podatku VAT.                        Nieruchomość  jest  wolna od długów i ciężarów. Na działke był ogłoszony przetarg w dniu 4 lipca 2011r.

Przetarg odbędzie się dnia 19 września 2011r. o godz. 10³º w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy Mrocza Sala Narad nr 205 I piętro. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium z dopiskiem „ Przetarg nieograniczony na lokal po byłej świetlicy poł. w Krukówku gm. Mrocza ” do dnia 15 września  2011r. (włącznie) na konto Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy Bank Spółdzielczy Oddział Mrocza Nr 19 8144 0005 2004 0040 0114 0006. Przystępując do przetargu należy komisji okazać dowód wpłaty wadium wraz z dowodem tożsamości. Datą uiszczenia wadium na konto jest data uznania rachunku bankowego gminy, czyli kwota wadium musi być na dzień 15 września 2011r na w/w koncie bankowym tut. Urzędu o czym świadczyć będzie wyciąg z rachunku. Stający do przetargu winien zapoznać się z położeniem nieruchomości lokalowej i stanem technicznym lokalu.
W celu  zapoznania się z położeniem omawianego lokalu należy kontaktować się z Referatem Rolnictwa tut. Urzędu tel. (052)  386 74 37 – Pan Daniel Kończak. 
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.
Wadium pozostałym uczestnikom którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż do 3 dni po zamknięciu lub odwołaniu przetargu (jeżeli dniem tym jest dzień wolny od pracy lub ustawowo wolny dzień, dniem wypłaty jest najbliższy dzień roboczy).
Po odbiór wadium wpłacający zgłasza się osobiście, lub w dniu zamknięcia przetargu złoży oświadczenie w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta i Gminy Mrocza o przekazaniu wadium na wskazane przez niego konto bankowe.

Wyłoniony kandydat na nabywcę nieruchomości jest zobowiązany w terminie 16 dni licząc od
dnia przetargu dokonać wpłaty wylicytowanej kwoty w przetargu, pomniejszonej o wadium na konto
Urzędu Miasta i Gminy Mrocza Nr 03 8144 0005 2004 0040 0114 0003 Bank Spółdzielczy Koronowo
Oddział Mrocza. Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego Gminy, czyli pełna
wylicytowana kwota musi być na 16 dzień na w/w koncie bankowym tut. Urzędu o czym świadczyć
będzie wyciąg z rachunku.

                                                                          -   2  -

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dokona wymaganej wpłaty w określonym
wyżej terminie, nie stawi się bez uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie 21 dni od dnia
rozstrzygnięcia przetargu w miejscu wyznaczonym przez sprzedającego do zawarcia umowy
notarialnej, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega
zwrotowi.
                                                                       
Odrębnym pismem nabywca zostanie powiadomiony o terminie aktu notarialnego.
Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca, w tym koszty operatu  szacunkowego w kwocie –  1.079,94 zł
                                                                    
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie o 1%  powyżej ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.

Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza – parter pokój nr 109 w godz. od 700 – 1500  ( tel. (O-52) 3867427 lub 3867437 ) 
   

 Ogłoszenie wywieszono wywiesza się na okres:
 Od dnia 17 sierpnia 2011r   do dnia  16 września  2011r.

metryczka


Wytworzył: Joanna Nickel (16 sierpnia 2011)
Opublikował: Daniel Kończak (16 sierpnia 2011, 09:33:52)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2159