Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż ciągnika gąsienicowego DT-75 wersji BS-4 wraz z nadbudowanym osprzętem spycharkowym D-606

Burmistrz
Miasta i Gminy Mrocza
O G Ł A S Z A
PRZETARG OFERTOWY
NA SPRZEDAŻ CIĄGNIKA GĄSIENICOWEGO DT -75 WERSJI BS-4 WRAZ Z NADBUDOWANYM OSPRZĘTEM SPYCHARKOWYM D-606


Dane pojazdu:
- ciągnik gąsienicowy typ DT - 75
- marka BS - 4 - nadbudowany osprzęt spycharkowy D - 606
- nr fabryczny: nieczytelny
- rok produkcji 1982
- nr rejestracyjny: brak
- producent: ZSRR
- silnik, rodzaj wysokoprężny, czterosuwowy
Typ SMD -14
- pojemność skokowa (dm3) 7450
- moc (wg PN) KW/KM 66,3/90
- liczba biegów
•    do przodu 7 lub 16
•    do tyłu 1
- akumulator pojemność Ah 50
- masa własna (kg) 7.510

cena wywoławcza - 3.600,00 zł brutto
(słownie: trzy tysiące sześćset złotych brutto)
wadium – 360,00 zł

Przedmiotowy sprzęt był przedmiotem przetargów w dniach: 20 kwietnia 2011 roku, 27 czerwca 2011 r., które zakończyły się wynikiem negatywnym, bez wyłonienia nabywcy.

Przetarg ofertowy odbędzie się dnia 7 września 2011r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza Sala Narad nr 205 – I – piętro. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wymaganego wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej tj. 360,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt złotych) z dopiskiem „Przetarg – ciągnik gąsienicowy DT-75” do dnia 30 sierpnia 2011r (włącznie) na konto Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy Bank Spółdzielczy Oddział Mrocza Nr 1981440005 2004 0040 0114 0006. Stający do przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznym ciągnika gąsienicowego DT-75, w tym celu należy się zgłosić do tut. Urzędu pok. nr 108 – parter, ciągnik gąsienicowy DT-75 znajduje się na oczyszczalni ścieków w Mroczy.

Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu. Wadium pozostałym uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż do 3 dni po zamknięciu lub odwołaniu przetargu (jeżeli dniem tym jest dzień wolny od pracy lub ustawowo wolny dzień, dniem wypłaty jest najbliższy dzień roboczy).
Po odbiór wadium wpłacający zgłasza się osobiście, lub w dniu zamknięcia przetargu złoży oświadczenie w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta i Gminy Mrocza o przekazaniu wadium na wskazane przez niego konto bankowe.

Oferty w formie pisemnej i zamkniętej kopercie oznaczonej napisem „Oferta na ciągnik gąsienicowy DT-75” należy składać do dnia 06 września 2011r. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza, Plac 1 Maja 20, 89 – 115 Mrocza do godz. 15:00. Oferta powinna zawierać:
1)    imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę firmy oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot;
2)    datę sporządzania oferty
3)    określenie proponowanej ceny kupna,
4)    oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami i przedmiotem przetargu;
5)    kopię dowodu wpłaty wadium;

Każdy oferent może złożyć tylko jedną ofertę. Ciągnik zostanie sprzedany za najwyższą zaoferowaną cenę. W przypadku zaoferowania takiej samej ceny przez więcej niż jednego oferenta, przetarg będzie kontynuowany w formie licytacji, aż do wybrania oferenta, który zaproponuje najwyższą cenę. Oferty cenowe poniżej ceny wywoławczej nie będą rozpatrywane.
Warunkiem nabycia sprzętu jest wpłata ceny osiągniętej w przetargu w całości przed podpisaniem umowy.
a)    Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia po wybraniu oferty zawierającej najwyższą cenę, bądź w terminie nie dłuższym niż 7 dni licząc od dnia przetargu dokonać wpłaty zaoferowanej kwoty w przetargu, pomniejszonej o wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy Mrocza Nr 03 8144 0005 2004 0114 0003 Bank Spółdzielczy Koronowo Oddział Mrocza. Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego Gminy.
b)    Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny,
a)    W przypadku opóźnienia w zapłacie ceny nabycia Gmina Mrocza ma prawo do bezzwłocznego odstąpienia od umowy sprzedaży a Nabywca traci prawo do nabycia ciągnika gąsienicowego DT-75 oraz wpłacone wadium.
b)    Nabywca sprzętu ponosi wszelkie koszty związane z jego nabyciem.

Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli choć jeden uczestnik zaoferuje, co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
Urząd Miasta i Gminy w Mroczy nie bierze odpowiedzialności za stan techniczny sprzedawanego w przetargu ciągnika i zastrzega sobie możliwość w każdym czasie do unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy pok. 108 w godz. 700-1500 lub telefonicznie pod nr tel. 52 386 74 26.
Ogłoszenie wywiesza się na okres;
Od dnia 2 sierpnia 2011r. do dnia 2 września 2011r.
metryczka


Wytworzył: Magdalena Sobieszczyk (3 sierpnia 2011)
Opublikował: Daniel Kończak (3 sierpnia 2011, 07:44:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2842