II - Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż ciągnika gąsienicowego DT-75 wersji BS-4 wraz z nadbudowanym osprzętem spycharkowym D-606

Na podstawie art. 38 ust. 1, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz. 2108)

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza
O G Ł A S Z A
                                           
II - Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż ciągnika gąsienicowego DT-75 wersji BS-4 wraz z nadbudowanym osprzętem spycharkowym D-606
  
cena wywoławcza  - 5.470,00 zł
wadium  -    547,00 zł                                           

Przetarg odbędzie się dnia 27 czerwca 2011r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy  Mrocza Sala Narad nr  205 –  I - piętro. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium z dopiskiem „ Przetarg – ciągnik gąsienicowy DT-75” do dnia 20 czerwca 2011r (włącznie) na konto Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy Bank Spółdzielczy Oddział Mrocza Nr 1981440005 2004 0040 0114 0006. Stający do przetargu winien zapoznać się ze stanem technicznym ciągnika gąsienicowego DT-75, w tym celu należy się zgłosić do tut. Urzędu pok. nr 108 – parter, ciągnik gąsienicowy DT-75 znajduje się na oczyszczalni ścieków w Mroczy.
O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.
Wadium pozostałym uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż do 3 dni po zamknięciu lub odwołaniu przetargu (jeżeli dniem tym jest dzień wolny od pracy lub ustawowo wolny dzień, dniem wypłaty jest najbliższy dzień roboczy).
Po odbiór wadium wpłacający zgłasza się osobiście, lub w dniu zamknięcia przetargu złoży oświadczenie w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta i Gminy Mrocza o przekazaniu wadium na wskazane przez niego konto bankowe.

Wyłoniony kandydat na nabywcę ciągnika gąsienicowego DT-75 jest zobowiązany w terminie 7 dni licząc od dnia przetargu dokonać wpłaty wylicytowanej kwoty w przetargu, pomniejszonej o wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy Mrocza Nr 03 8144 0005 2004 0114 0003 Bank Spółdzielczy Koronowo Oddział Mrocza. Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego Gminy, czyli pełna wylicytowana kwota musi być na 7 dzień na w/w koncie bankowym tut. Urzędu o czym świadczyć będzie wyciąg z rachunku.

Wpłacone wadium nie podlega zwrotowi jeżeli osoba ustalona jako nabywca ciągnika gąsienicowego DT-75 nie dokona wymaganej wpłaty w określonym wyżej terminie.
Wydanie ciągnika gąsienicowego nastąpi w terminie 5 dni licząc od dnia wpłacenia przez nowego nabywcę wylicytowanej kwoty w przetargu.
                                                                    
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie o 1%  powyżej ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.
Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza - parter
pokój nr 108 w godz. od 700 – 1500  ( tel. (52) 3867426 ) 

Ogłoszenie wywiesza się na okres;
Od dnia 23 maja 2011r. do dnia 23 czerwca 2011r.
 

metryczka


Wytworzył: Magdalena Sobieszczyk (23 maja 2011)
Opublikował: Daniel Kończak (23 maja 2011, 15:00:51)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2535