V - Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż działki budowlanej położonej w Wielu

Na podstawie art. 38 ust.1 ,art. 40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz.2603) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz2108)


Burmistrz Miasta i Gminy Mroczy
O G Ł A S Z A

V - Przetarg nieograniczony ustny  na sprzedaż działki budowlanej  położonej w  Wielu
Gmina Mrocza.

- działka oznaczona nr ewidencyjnym 204/2  o pow. 0,08,78 ha zapisana w KW Nr 4290    
cena wywoławcza – 8.769,60 zł    
Wadium – 876,96 zł      
Na działkę były ogłoszone następujące przetargi w dniach 26.06.2009r, 03.12.2009r i 06.04.2010r i 28.04.2011r
Do kwoty wylicytowanej doliczony zostanie podatek VAT-  23%.

Nieruchomości  są wolne od długów i ciężarów.   
Przetarg odbędzie się dnia 6 czerwca  2011r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy  Mrocza Sala Narad nr 205 – I-piętro. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium z dopiskiem „ Przetarg- działka nr....”  do dnia 2 czerwca  2011r.(włącznie) na konto Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy Bank Spółdzielczy Oddział Mrocza Nr 1981440005 2004 0040 0114 0006  Stający  do przetargu winien zapoznać się z położeniem  działki, wszelkie uwagi związane z położeniem działek ( np. brak znaków granicznych)  należy zgłosić na  7 dni przed przetargiem w tut. Urzędzie pok. nr 109. Na działkę została wydana decyzja o warunkach zabudowy.  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.
Wadium pozostałym uczestnikom którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż do 3 dni po zamknięciu lub odwołaniu przetargu (jeżeli dniem tym jest dzień wolny
od pracy lub ustawowo wolny dzień, dniem wypłaty jest najbliższy dzień roboczy)
Po odbiór wadium wpłacający zgłasza się osobiście, lub w dniu zamknięcia przetargu złoży oświadczenie w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta i Gminy Mrocza o przekazaniu wadium na
wskazane przez niego konto bankowe.
Wyłoniony kandydat na nabywcę nieruchomości jest zobowiązany w terminie 16 dni licząc od
dnia przetargu dokonać wpłaty wylicytowanej kwoty w przetargu, pomniejszonej o wadium na konto
Urzędu Miasta i Gminy Mrocza Nr 03 8144 0005 2004 0040 0114 0003 Bank Spółdzielczy Koronowo Oddział Mrocza. Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego Gminy, czyli pełna wylicytowana kwota musi być na 16 dzień na w/w koncie bankowym tut. Urzędu o czym świadczyć  będzie wyciąg z rachunku.
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dokona wymaganej wpłaty w określonym
wyżej terminie, nie stawi się bez uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie 21 dni od dnia
rozstrzygnięcia  przetargu w miejscu wyznaczonym przez sprzedającego do zawarcia umowy
notarialnej, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega
zwrotowi. 
 
Odrębnym pismem nabywca zostanie powiadomiony o terminie aktu notarialnego.
Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca, w tym koszty operatu szacunkowego i podziału w kwocie – 549,40 zł.
                                                                    
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie o 1%  powyżej ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.
Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza - parter
pokój nr 109 w godz. od 700 – 1500  ( tel. (O-52) 3867427 ) 

 Ogłoszenie wywiesza się na okres;
 Od dnia 4 maja  2011r do dnia 3 czerwca 2011r.
 
 
 
 
 
 
 
 

 

metryczka


Wytworzył: Joanna Nickel (9 maja 2011)
Opublikował: Daniel Kończak (9 maja 2011, 12:08:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1820