II - Przetarg nieograniczony ustny, na sprzedaż działek budowlanych położonych w

Na podstawie art. 38 ust.1 ,art. 40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz.2603) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz2108)
                                                     Burmistrz
                                            Miasta i Gminy Mrocza
                                                   O G Ł A S Z A
                                           
                                                   O G Ł A S Z A
 II - Przetarg nieograniczony ustny, na sprzedaż działek budowlanych położonych w m. Mrocza.Do kwoty wylicytowanej doliczony zostanie podatek VAT - 23%.
Nieruchomości są wolne od długów i ciężarów.
Przetarg odbędzie się dnia 18 kwietnia 2011r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy  Mrocza Sala Narad nr  205 –  I -piętro. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium z dopiskiem „ Przetarg- działka nr.... poł. w Mroczy” do dnia 14 kwietnia 2011r (włącznie) na konto Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy Bank Spółdzielczy Oddział Mrocza Nr 1981440005 2004 0040 0114 0006 Datą uiszczenia wpłaty wadium jest data uznania rachunku bankowego Gminy, czyli kwota wadium musi być na dzień 14 kwietnia 2011r na w/w koncie bankowym tut. Urzędu o czym świadczyć będzie wyciąg z rachunku.
Informuję, że na działce nr 999/14 usytuowane jest przyłącze wodociągowe, które nowonabywca zobowiązany jest przełożyć na swój koszt w uzgodnieniu z Zakładem Gospodarki Komunalnej w Mroczy. Natomiast istniejące szambo na w/w działce zostanie usunięte przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Mroczy, a ścieki zostaną odprowadzone w kierunku ul. Czereśniowej. Ponadto stający do przetargu winien zapoznać się z położeniem działki, wszelkie uwagi związane z położeniem działek ( np. brak znaków granicznych) należy zgłosić na 7 dni przed przetargiem w tut. Urzędzie pok. nr 109. Na działki został opracowany miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.
Wadium pozostałym uczestnikom którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż do 3 dni po zamknięciu lub odwołaniu przetargu (jeżeli dniem tym jest dzień wolny od pracy lub ustawowo wolny dzień, dniem wypłaty jest najbliższy dzień roboczy)
Po odbiór wadium wpłacający zgłasza się osobiście, lub w dniu zamknięcia przetargu złoży oświadczenie w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta i Gminy Mrocza o przekazaniu wadium na wskazane przez niego konto bankowe.
 
Wyłoniony kandydat na nabywcę nieruchomości jest zobowiązany w terminie 16 dni licząc od dnia przetargu dokonać wpłaty wylicytowanej kwoty w przetargu, pomniejszonej o wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy Mrocza Nr 03 8144 0005 2004 0040 0114 0003 Bank Spółdzielczy Koronowo Oddział Mrocza. Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego Gminy, czyli pełna wylicytowana kwota musi być na 16 dzień na w/w koncie bankowym tut. Urzędu, o czym świadczyć będzie wyciąg z rachunku.
 
Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dokona wymaganej wpłaty w określonym wyżej terminie, nie stawi się bez uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu w miejscu wyznaczonym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podległa zwrotowi.
                                                                       
Odrębnym pismem nabywca zostanie powiadomiony o terminie aktu notarialnego.
Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca, w tym koszty operatu szacunkowego i podziału w kwocie – 787,66 zł.
                                                                    
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie o 1% powyżej ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.
Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
 
Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza - parter
pokój nr 109 w godz. od 700 – 1500  ( tel. (O-52) 3867427 )  
 
 Ogłoszenie wywiesza się na okres;
 Od dnia 16 marca  2011r do dnia 15 kwietnia  2011r.
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 

metryczka


Wytworzył: Joanna Nickel (17 marca 2011)
Opublikował: Daniel Kończak (17 marca 2011, 12:29:05)

Ostatnia zmiana: Daniel Kończak (17 marca 2011, 12:35:13)
Zmieniono: Wprowadzenie zawartości

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1871