II - Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż lokalu nr 3 położony w Mroczy ul. Żabia 2

Na podstawie art. 38 ust.1 art. 40 ust.1  ustawy z  dnia 21 sierpnia 1997r  o gospodarce  nieruchomościami   (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz.2603z póżn.zm.) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r  w sprawie  sposobu  i  trybu  przeprowadzania  przetargów  oraz  rokowań  na zbycie nieruchomości            ( Dz. U. z 2004r Nr 207, poz 2108)

                                                         Burmistrz
                                                 Miasta i Gminy Mroczy
                                                      O G Ł A S Z A


  II - Przetarg nieograniczony ustny  na sprzedaż lokalu nr 3  położony w Mroczy ul. Żabia 2   
                                            
lokal nr 3 o powierzchni 30,23 m² , boks gospodarczy o pow. 6,58 m² wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej  32/184 w gruntach  działki nr 730/2.                                                                                     

Cena wywoławcza – 25.634,00 zł 

Wadium – 2.563,40 zł

Przetarg odbędzie się dnia 28 października 2010r o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy Mrocza Sala Narad nr 205 I piętro. Warunkiem  uczestnictwa  w  przetargu  jest  wpłacenie wadium z  dopiskiem                   „ Przetarg nieograniczony - lokal nr....poł. w ...” do dnia  25 października 2010r  na konto Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy Bank Spółdzielczy Oddział Mrocza Nr 1981440005 2004 0040 0114 0006. Przystępując do przetargu należy komisji okazać dowód wpłaty wadium wraz z dowodem tożsamości. Datą uiszczenia wadium na konto jest data uznania rachunku bankowego gminy, a nie data dokonania wpłaty. Stający do przetargu winien zapoznać się z położeniem nieruchomości lokalowej i stanem technicznym lokalu.
W celu  zapoznania się z położeniem omawianego lokalu należy kontaktować się z  Referatem Rolnictwa  pok. Nr 109 parter tut. Urzędu w godz. od 7ºº - 15ºº tel. (052) 3867427.   

O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.
Wadium pozostałym uczestnikom którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż do 3 dni po zamknięciu lub odwołaniu przetargu (jeżeli dniem tym jest dzień wolny od pracy lub ustawowo wolny dzień, dniem wypłaty jest najbliższy dzień roboczy).
Po odbiór wadium wpłacający zgłasza się osobiście, lub w dniu zamknięcia przetargu złoży oświadczenie w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta i Gminy Mrocza o przekazaniu wadium na wskazane przez niego konto bankowe.

Wyłoniony kandydat na nabywcę nieruchomości jest zobowiązany w terminie 16 dni licząc od
dnia przetargu dokonać wpłaty wylicytowanej kwoty w przetargu, pomniejszonej o wadium na konto
Urzędu Miasta i Gminy Mrocza Nr 03 8144 0005 2004 0114 0003 Bank Spółdzielczy Koronowo
Oddział Mrocza. Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego Gminy, czyli pełna
wylicytowana kwota musi być na 16 dzień na w/w koncie bankowym tut. Urzędu o czym świadczyć
będzie wyciąg z rachunku.
                                                         

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dokona wymaganej wpłaty w określonym
wyżej terminie, nie stawi się bez uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie 21 dni od dnia
rozstrzygnięcia przetargu w miejscu wyznaczonym przez sprzedającego do zawarcia umowy
notarialnej, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega
zwrotowi.
                                                                       
Odrębnym pismem nabywca zostanie powiadomiony o terminie aktu notarialnego.
Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca, w tym koszty operatu  szacunkowego w kwocie – 1.119,96 zł
                                                                    
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie o 1%  powyżej ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.
Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza – parter pokój nr 109 w godz. od 700 – 1500  ( tel. (O-52) 3867427 ) 
   

 Ogłoszenie wywieszono dnia:   28 września 2010r
 Ogłoszenie zdjęto dnia:          28 października 2010r    

 

 

metryczka


Wytworzył: Joanna Nickel (28 września 2010)
Opublikował: Daniel Kończak (28 września 2010, 13:43:37)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1715