Przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż działki z dnia 28 czerwca 2010r.

Na podstawie art. 38 ust.1 ,art. 40 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz.2603) oraz § 13 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz. U. Nr 207, poz.2108)

Burmistrz
Miasta i Gminy Mrocza
O G Ł A S Z A

III- Przetarg nieograniczony ustny  na sprzedaż działki przeznaczonej pod zabudowę  położonej w Mroczy przy ul. Polnej.
                                               
 - działka oznaczona nr ewidencyjnym 246/45  o pow. 1,35,92 ha zapisana w KW Nr 8259    
   cena wywoławcza  – 114.500,00 zł
   w   tym;                                                                                                                                               
               działka          – 112.000,00 zł
               drzewostan   –     2.500,00 zł

   Wadium                   –   11.450,00 zł       

Do kwoty wylicytowanej działki doliczony zostanie podatek VAT-  22%.
Nieruchomość  jest wolna od długów i ciężarów.
Działka była wystawiona do sprzedaży w dniu 13 maja 2010 r. - I przetarg i 18 czerwca 2010 r. - II przetarg.
Przetarg odbędzie się dnia 28 lipca 2010r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta  i Gminy  Mrocza Sala Narad nr 309 – II-piętro. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium   z dopiskiem „ Przetarg- działka nr....” do dnia 23 lipca 2010r.(włącznie) na konto Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy Bank Spółdzielczy Oddział Mrocza Nr 1981440005 2004 0040 0114 0006. Stający  do przetargu winien zapoznać się z położeniem  działki, wszelkie uwagi związane z położeniem działek ( np. brak znaków granicznych)  należy zgłosić na  7 dni przed przetargiem w tut. Urzędzie pok. nr 109. Na działkę została wydana decyzja o warunkach zabudowy.  O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych. Wadium wygrywającego przetarg, zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia ustalonej w przetargu.
Wadium pozostałym uczestnikom którzy nie wygrali przetargu zwraca się niezwłocznie, jednak nie później niż do 3 dni po zamknięciu lub odwołaniu przetargu (jeżeli dniem tym jest dzień wolny od pracy lub ustawowo wolny dzień, dniem wypłaty jest najbliższy dzień roboczy)
Po odbiór wadium wpłacający zgłasza się osobiście, lub w dniu zamknięcia przetargu złoży oświadczenie w Wydziale Finansowym Urzędu Miasta i Gminy Mrocza o przekazaniu wadium na
wskazane przez niego konto bankowe.

Wyłoniony kandydat na nabywcę nieruchomości jest zobowiązany w terminie 16 dni licząc od
dnia przetargu dokonać wpłaty wylicytowanej kwoty w przetargu, pomniejszonej o wadium na konto Urzędu Miasta i Gminy Mrocza Nr 03 8144 0005 2004 0114 0003 Bank Spółdzielczy Koronowo Oddział Mrocza. Datą uiszczenia wpłaty jest data uznania rachunku bankowego Gminy, czyli pełna wylicytowana kwota musi być na 16 dzień na w/w koncie bankowym tut. Urzędu o czym świadczyć będzie wyciąg z rachunku.

Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie dokona wymaganej wpłaty w określonym wyżej terminie, nie stawi się bez uzasadnionego usprawiedliwienia w terminie 21 dni od dnia rozstrzygnięcia  przetargu w miejscu wyznaczonym przez sprzedającego do zawarcia umowy notarialnej, organizator przetargu odstąpi od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Odrębnym pismem nabywca zostanie powiadomiony o terminie aktu notarialnego.
Wszelkie koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca, w tym koszty operatu szacunkowego  w kwocie – 207,40 zł.
                                                                     
Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferuje co najmniej jedno postąpienie o 1%  powyżej ceny wywoławczej w zaokrągleniu do pełnych dziesiątek złotych.
Zastrzega się prawo odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.

Dodatkowe informacje  można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza - parter
pokój nr 109 w godz. od 7.00 – 15.00  ( tel. (O-52) 3867427 )   Ogłoszenie wywiesza się na okres:
 Od dnia 28 czerwca 2010r  do dnia  28 lipca 2010r.

 

Wynik postępowania

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, ż dnia 28 lipca  2010r  o godz 10:30 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza – sala narad pok. Nr 309  II-piętro został  rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej działki  położonej w Mroczy przy ul. Polnej:
- nr  ewidencyjny  246/45
- powierzchnia 1,35,92 ha
- księga wieczysta KW Nr 8259
- cena wywoławcza -114.500,00 zł  
Do przetargu przystąpił jeden oferent:
- w wyniku przetargu osiągnięto cenę – 140.995,00 zł 
- w  tym VAT 22%   -   24.970,00 zł
- nabywcą nieruchomości  zostali Państwo Zbigniew i Renata Murawiec.

Mrocza, dnia 29.07.2010 r.

metryczka


Wytworzył: Joanna Nickiel (29 czerwca 2010)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (29 czerwca 2010, 22:38:41)

Ostatnia zmiana: Sebastian Mazur (3 sierpnia 2010, 07:28:54)
Zmieniono: Dodanie wyniku

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2405