Przetarg nieograniczony na realizację zadania pn.: „Dostawę artykułów spożywczych”

Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
Sportowa 1, 89-115 Mrocza
tel. /52/ 521 – 14 – 78 lub 504 070 518
ogłasza przetarg nieograniczony na kwotę powyżej 30 tys. EURO
na realizację zadania pn.: „Dostawę artykułów spożywczych”
 
Główny przedmiot zamówienia             
Część I – mrożonki
Część II –pozostałe artykuły spożywcze
Część III – mięsa, drób, wędliny
Część IV – nabiał, jaja
Część V – warzywa, owoce
Część VI – ryby
Część VII – pieczywo i ciasta
Część VIII – przyprawy

 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego tj. Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy, ul. Sportowa 1, 89 – 115 Mrocza
 
Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia 01.01.2021r. do dnia 31.12.2021r.
 
Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa artykułów spożywczych
 
Warunki ogólne udziału w postępowaniu
1.     Posiadać uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2.     Posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponować potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
3.     Znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
4.     Nie podlegać wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie przesłanek określonych w art. 24 Prawa zamówień publicznych.
5.     Przedkładając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie pozycje w każdej z części zamówienia, na którą składa ofertę.
6.     Dostarczyć prawdziwe informacje istotne dla prowadzonego postępowania.
 
Sposób oceny warunków:
1.     Z treści załączonych dokumentów i oświadczeń w sposób jednoznaczny musi wynikać,
iż Wykonawca spełnia wymienione warunki.
2.     Uzupełnienie wymaganych dokumentów będzie możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba, że mimo uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
3.     W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentów złożonych przez Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający może wezwać wykonawców w określonym terminie do złożenia wyjaśnień.
 
Wymagane dokumenty
1.     Dla potwierdzenia spełnienia warunków, Wykonawcy winni przedłożyć niżej wymienione dokumenty (oryginały lub kserokopie poświadczone przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem):
2.     Formularz oferty – wzór Oferty stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
3.     Oświadczenie o spełnianiu wymogów art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29. 01. 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
4.     Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
5.     Zezwolenie lub licencja, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem,
6.     Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie zaistnienia przesłanek wykluczenia z postępowania, określonych w art. 24 - Prawo zamówień publicznych - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 3 do SIWZ.
7.     Pełnomocnictwo do podpisania oferty i załączników, o ile prawo reprezentowania Wykonawcy nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo podpisane przez uprawnionych przedstawicieli pozostałych Wykonawców, upoważniające jednego z Wykonawców do reprezentowania pozostałych.
8.     Zaakceptowane i uzupełnione „Istotne postanowienia umowy” - wzór stanowi Załącznik nr 5          do SIWZ Oświadczenie o niezaleganiu w Urzędzie Skarbowym i ZUS.
9.     Oświadczenie o niezaleganiu w Urzędzie Skarbowym oraz Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.
 
Oferty częściowe
Zamawiający dopuszcza składania ofert częściowych.
Część I – mrożonki
Część II –pozostałe artykuły spożywcze
Część III – mięsa, drób, wędliny
Część IV – nabiał, jaja
Część V – warzywa, owoce
Część VI – ryby
Część VII – pieczywo i ciasta
Część VIII – przyprawy
 
Wadium
Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
 
Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
Kryteria oceny:
Cena                   – 100 %
 
Osobami upoważnionymi do kontaktu z oferentami są:
Stachowska Kinga  – specjalista ds. kadr i płac
tel. kom. 504 070 518 w godz. 9.00 – 14.00
Michał Wojciechowski – intendent, dietetyk
tel. kom. 504 070 518 w godz. 9.00 – 14.00
 
Termin składania ofert upływa: 26.11.2020r. o godz. 900
Miejsce składania ofert – Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy                                     ul. Sportowa 1 89 – 115 Mrocza
 
Otwarcie ofert nastąpi: 26.11.2020r. o godz. 910
Miejsce składania ofert – Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy                                     ul. Sportowa 1 89 – 115 Mrocza
 
Termin związania z ofertą: 30 dni
 
Informacja o zamieszczeniu ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
 
dnia: 18.11.2020r.  nr 611707-N-2020
 
Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można uzyskać pod adresem:
 
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Mroczy
ul. Sportowa 1
89 – 115 Mrocza
lub na stronie internetowej :
www.bip.mrocza.pl lub www.mgokir.pl

Pliki do pobrania:

metryczka


Wytworzył: Kowalski Paweł (18 listopada 2020)
Opublikował: Paweł Kowalski (19 listopada 2020, 08:40:33)

Ostatnia zmiana: Paweł Kowalski (23 listopada 2020, 10:55:16)
Zmieniono: edycja załącznika

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 79