Przetargi unieważnione z 2018 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Budowa trzech kompleksów Otwartych Stref Aktywności na terenie Gminy Mrocza

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SSZ.271.3.9.2018
wartość: poniżej kwoty określonej w art. 11 ust. 8 Pzp
termin składania ofert: 27 lipca 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.) – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 1579 z późn. zm. ) Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie w zakresie części I, II i III z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Samsieczynek na odcinku 988 mb - Etap I

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SSZ.271.3.7.2018
wartość: pon. 5.548.000 Euro
termin składania ofert: 20 lipca 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.) – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 1579 z późn. zm. ) Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  

zamówienie na:

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Samsieczynek na odcinku 988 mb - Etap I

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SSZ.271.3.5.2018
wartość: pon. 5.548.000 Euro
termin składania ofert: 22 czerwca 2018  11:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.) – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. 1579 z późn. zm. ) Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)