Podanie informacji do publicznej wiadomości - o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: 'Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na dz. nr 159 obr. Wiele15.03.2023

Podanie informacji do publicznej wiadomości - o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: 'Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na dz. nr 159 obr. Wiele

15.03.2023

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.), informuję, że
- Burmistrz Miasta i Gminy w Mroczy w dniu 15.03.2023 r. wydał decyzję znak: RR.6220.15.2021 umarzającą postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 159, położonej w obrębie Wiele”,
Niniejsza decyzja oraz dokumentacja sprawy, są do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, Plac 1 Maja 20, Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska, pokój nr 108, w dniach i godzinach urzędowania, 
Treść przedmiotowej decyzji udostępnia się na okres 14 dni na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

Pobierz informację (48kB) pdf
Obwieszczenie o wydaniu decyzji (56kB) pdf
Pobierz decyzję umarzającą postępowanie (348kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (15 marca 2023)
Opublikował: Magdalena Kobylarz (17 marca 2023, 11:12:39)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 233