Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu w 2019 roku19.09.2019

Nabór wniosków o dofinansowanie usuwania azbestu w 2019 roku

19.09.2019

NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE USUWANIA AZBESTU W 2019 ROKU Informujemy mieszkańców o możliwości składania wniosków na demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z posesji usytuowanych na terenie Gminy Mrocza. Dofinansowanie będzie udzielane w ramach Programu Priorytetowego Azbest 2019 – 2020 ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.1. Termin składania wniosków przez zainteresowanych: od 19 września do 29 września 2019 r.  

2. Miejsce składania wniosków: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy, Plac 1 Maja 20, 89 - 115 Mrocza, pok. nr 108, tel. (52) 386 74 26. 

3. Wysokość dofinansowania zgodnie z Programem priorytetowym AZBEST 2019 - 2020 opracowanym przez WFOŚIGW w Toruniu: Intensywność dofinansowania przedsięwzięcia: do 100% kosztów kwalifikowanych w formie dotacji. 

Maksymalny koszt jednostkowy wynosi dla: 

- demontażu, zbierania, transportu i unieszkodliwienia (przekazania na składowisko) odpadów zawierających azbest 595 zł za 1 Mg;

- zbierania, transportu i unieszkodliwiania (przekazania na składowisko) odpadów zawierających azbest 425 zł za 1 Mg.

Kwota dofinansowania stanowić będzie iloczyn masy unieszkodliwionych odpadów zawierających azbest oraz zależnej do zakresu wykonanych prac kwoty jednostkowej, o której mowa powyżej. Nowe pokrycie dachowe należy wykonać we własnym zakresie i na własny koszt. 4. Przebieg zadania w zarysie:

• składanie wniosków do Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy przez osoby fizyczne i podmioty zainteresowane – od 19 września do 29 września 2019 r., 

• weryfikacja wniosków, oględziny zgłoszonych obiektów w terenie,  

• wyłonienie przez Gminę wykonawcy robót i usług dla poszczególnych nieruchomości,

• przeprowadzenie zadania przez wykonawcę, 

• rozliczenie finansowe i formalne dotacji. DOKUMENTY WYMAGANE DO UDZIAŁU W PROGRAMIE: 

1. Formularz wniosku (95kB) pdf   

2. Oświadczenie - zgoda na realizację inwestycji (253kB) pdf  

3. W zależności od zakresu robót:  

- Decyzja o pozwoleniu na budowę;   

- Decyzja o pozwoleniu na rozbiórkę  

- Dokonane zgłoszenie:      

a) budowy obiektów budowlanych;     

b) wykonania robót budowlanych;    

c) zgłoszenie dokonania rozbiórki obiektu budowlanego - niewymagających  pozwolenia na budowę. 

4. Informacja o wyrobach zawierających azbest (576kB) pdf  

5. Wszystkie zaświadczenia, decyzje i in. dokumenty o przyznaniu pomocy de minimis albo pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie podmiot otrzymał w roku bieżącym oraz w ciągu 2 lat poprzedzających lub oświadczenie o niekorzystaniu z takiej pomocy we wskazanym okresie – dotyczy rolników i przedsiębiorców. 

6.  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - dotyczy przedsiębiorców (146kB) pdf  

7.  Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie - dotyczy rolników (367kB) pdf  

8.  Oświadczenie o nieprowadzeniu działalności gospodarczej, bądź działalności w rolnictwie (97kB) pdf  


Wnioski są również dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy, Plac 1 Maja 20 (pokój nr 108). Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 52 386 74 26. 

metryczka


Wytworzył: Z up. Burmistrza - Waldemar Chudzik (19 września 2019)
Opublikował: Małgorzata Gwizdała (19 września 2019, 08:36:12)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 103