Sekretarz Miasta i Gminy w Mroczy

Sekretarz Miasta i Gminy Mrocza - Renata Jesionowska-Zawieja

Zatrudnienie w ramach umowy o pracę
 
   Zadania i kompetencje Sekretarza Miasta i  Gminy :
1) Zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, warunki jego działania, a także organizuje pracę biurową w Urzędzie
2) Opracowuje projekt regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz uaktualnia go w miarę potrzeby
3) Prowadzi gospodarkę etatami w Urzędzie
4) Opracowuje zakresy czynności dla kierowników Referatów i samodzielnych stanowisk w Urzędzie
5) Rozstrzyga spory kompetencyjne między komórkami organizacyjnymi w Urzędzie
6) Nadzoruje pracę Biura Rady Miejskiej
7) Sprawuje nadzór nad Referatem Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich
8) Sprawuje nadzór nad skargami i wnioskami obywateli
9) Nadzoruje sprawy prowadzone przez organy Gminnych Jednostek Pomocniczych
10) Współpracuje z organami Gminnych Jednostek Organizacyjnych w zakresie projektowania statutów i Regulaminów tych jednostek.
11) Współpracuje z Radą Miejską w zakresie przygotowania materiałów pod obrady sesji
12) Współpracuje ze stanowiskiem Radcy Prawnego
13) Ponadto do zadań sekretarz należy:
a) współpraca z Delegaturą Krajowego Biura Wyborczego
b) prowadzenie spraw w zakresie wyborów do Parlamentu RP, Prezydenta RP, samorządów terytorialnych i europarlamentu i innych organów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
c) pełni funkcję gminnego urzędnika wyborczego
14) Prowadzi rejestry:
a) Gminnych Jednostek Pomocniczych
b) Gminnych Jednostek Organizacyjnych
c) Pieczęci i kluczy w Urzędzie
15) Nadzoruje  sprawy związane z ochroną danych osobowych i ochroną informacji niejawnych (jest pełnomocnikiem ds. ochrony informacji niejawnych)
16) Przygotowuje tematykę narad
17) Wykonuje obowiązki w ramach udzielonego pełnomocnictwa przez Burmistrza

metryczka


Wytworzył: Rafał Kowalkowski (1 lipca 2015)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (3 lipca 2015, 08:49:35)

Ostatnia zmiana: Ewelina Musiał (14 września 2020, 13:17:04)
Zmieniono: Objęcie stanowiska przez nowego sekretarza

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2687