Zarządzenie Nr 0050.681.2014

w sprawie powołania komisji przetargowej dla oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn.: „Rewitalizacja miejscowości poprzez budowę parkingu wraz z elementami małej architektury rekreacyjnej przy kompleksie rekreacyjno - sportowym w mieście Mrocza"

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (20 lutego 2014)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (10 marca 2014, 11:32:09)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 661