2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestreznnego terenu działki nr 355 położonej w miejscowości Wiele z dnia 17 lutego 2011r.

Obwieszczenie
(tablica ogłoszeń urzędu + tablica ogłoszeń sołectw + internet)
 
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 355 położonej w miejscowości Wiele.
 
 
Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) i art. 39, ust. 1, pkt 2, 3, 4, 5 oraz art. 40 i 41 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 130, poz. 871) oraz uchwały Rady Miejskiej w Mroczy Nr XLIV/2/10 z dnia 29 stycznia 2010r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działki nr 355 położonej  w miejscowości Wiele wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 07.03.2011r. do 07.04.2011r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy ul. Plac 1-go Maja 20, 89-115 Mrocza, w godzinach od 8.00  do 14.00.
         Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie  planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 09.03.2011r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy o godzinie 1000.
         Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie  planu miejscowego, może wnieść uwagi.
         Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2011r.
 

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza
 
 
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (17 lutego 2011)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (25 lutego 2011, 13:13:26)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1375