2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i prognoz oddziaływania na środowisko


OGŁOSZENIE
 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY MROCZA

_________________________________________________
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego i prognoz oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 ze zm.), w związku z art. 39 i 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz uchwał Rady Miejskiej w Mroczy Nr XL/108¸110/09 z dnia 30 października 2009 r., 
zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów pod zabudowę:
1)   mieszkaniową jednorodzinną i usługi działki nr 1300 przy ulicy Piotra w Mroczy,  
2)   mieszkaniową jednorodzinną i usługi działki nr 961/1 przy ulicy Nakielskiej w Mroczy,  
3)   usługowo – mieszkalną działek nr 394/2 i nr 395/4 przy ulicy Spokojnej w Mroczy,
 
wraz z prognozami oddziaływania na środowisko,
 
w dniach od 24 listopada 2010 r. do 22 grudnia 2010 r. 
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, pokój nr 312, w godzinach 10°°- 13°°.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach miejscowych planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 07 grudnia 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy pokój nr 312 o godzinie 12°°.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie miejscowego planu, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 stycznia 2011 r.
 
Zgodnie z art. 39 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 11 i pkt 14 i art. 46 pkt 1 ustawy  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędnymi dokumentacjami spraw w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy, pokój nr 312 oraz mogą składać uwagi i wnioski do prognoz oddziaływania na środowisko w w/w nieprzekraczalnym terminie.
Uwagi i wnioski zgodnie z art. 40 w/w ustawy mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym.
Uwagi i wnioski rozpatrzone zostaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza.
Zgodnie z art. 41 w/w ustawy uwagi i wnioski złożone po upływie terminu określonego w ogłoszeniu pozostaną bez rozpatrzenia.
 

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza (15 listopada 2010)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (16 listopada 2010, 11:17:55)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1226