2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej w rejonie wsi Wyrza, gmina Mrocza – część C z dnia 12 maja 2010r.

Mrocza, dnia 12 maja 2010 r.

BURMISTRZ MIASTA                                                                    
  I GMINY MROCZA
 
OGŁOSZENIE
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej w rejonie wsi Wyrza, gmina Mrocza – część C
 
Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 130, poz. 1087, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 225, poz. 1635, z 2007 r. Nr 127, poz. 880, z 2008 r. Nr 123, poz. 803, Nr 199, poz. 1227, Nr 201, poz. 1237, Nr 220, poz. 1413 oraz z 2010 r. Nr 24, poz. 124), art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227, Nr 227, poz. 1505, z 2009 r. Nr 42, poz. 340, Nr 84, poz. 700, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 145) oraz uchwały Nr XXXIII/27/09 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 27 marca 2009 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru farmy wiatrowej w rejonie wsi Wyrza, gmina Mrocza – część C, obejmującego obszar położony pomiędzy wsiami Matyldzin, Modrakowo, Kosowo i miastem Mrocza, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 26 maja 2010 r. do 28 czerwca 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, ul. Pl. 1 Maja 20, 89-115 Mrocza, w godzinach od 9:00 do 14:00. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 08 czerwca 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy o godzinie 14:30. Zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy, wyłożoną do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy w godzinach od 9:00 do 14:00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu należy składać na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza, ul. Pl. 1 Maja 20, 89-115 Mrocza, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lipca 2010 r.
Zainteresowani mogą składać uwagi i wnioski do sporządzonej prognozy oddziaływania na środowisko. Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski do prognozy oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza, ul. Pl. 1 Maja 20, 89-115 Mrocza, e-mail: urzad@mrocza.pl, w terminie do dnia 19 lipca 2010 r.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza.
 

metryczka


Wytworzył: Leszek Górecki (12 maja 2010)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (12 maja 2010, 12:45:23)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1385