2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 30 marca 2010r

RI.BUA 7331-24/2010


O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 30-03-2010 r., decyzji Nr 24/2010 o lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na elektroenergetycznej, napowietrznej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Kozia Góra obręb geodezyjny Kosowo gm. Mrocza
Teren inwestycji obejmuje dz. nr ewid. 105, 111/2 i 111/3.
Stronom przysługuje prawo odwołania od przedmiotowej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, wnoszonego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza, w terminie 28 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza           
    Wiesław Gozdek                  metryczka


Wytworzył: Leszek Górecki (30 marca 2010)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (7 kwietnia 2010, 10:08:33)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1191