2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 8 lutego 2010r


Mrocza, 2010-02-09
BURMISTRZ  MIASTA I GMINY
                  MROCZA
 
            RI.BUA 7331-25/2010
 
 
O B W I E S Z C Z E N I E

o wydaniu decyzji
o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) zawiadamiam o wydaniu w dniu 09-02-2010 r., decyzji Nr 25/2010 o lokalizacji inwestycji celu publicznego - dla zmiany zagospodarowania terenu polegającej na budowie elektroenergetycznej, napowietrznej linii oświetlenia drogowego w miejscowości Modrakowo obręb geodezyjny Kosowo gm. Mrocza.
Teren inwestycji obejmuje dz. nr ewid. 47, 48, 49 i 52.
Stronom przysługuje prawo odwołania od przedmiotowej decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy, wnoszonego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza, w terminie 28 dni od dnia ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
 

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza
    Wiesław Gozdek
 
 

metryczka


Wytworzył: Leszek Górecki (9 lutego 2010)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (9 lutego 2010, 14:25:58)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 1072