2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020

1. Zapytanie ofertowe

L. dz.: 341-ZO/1/2008


Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy
ul. Łąkowa 7, 89-115 Mrocza
tel. 0-52 385-63-55, fax: 0-52 385-86-47

W oparciu o art. 35 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249,     poz. 2104 z późniejszymi zmianami) kierując się regułą poszukiwania wykonawców na zasadach konkurencyjnych, zawiadamiam o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, w trybie zapytania ofertowego, na realizację zadania pn.:

„Dostawa materiałów biurowych dla MGOPS Mrocza”

Postępowanie prowadzone jest w oparciu o wewnętrzny system przeprowadzania postępowań o wartości zamówienia do 14.000 Euro, ustanowiony przez Zamawiającego.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego tj. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mroczy, ul. Łąkowa 7, 89-115 Mrocza pok. nr 1 lub ze strony internetowej: www.bip.mrocza.pl (zakładka Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej)

Wymagany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 31. 12. 2008 r.

Przedmiotem zamówienia jest:
Dostawa materiałów biurowych dla MGOPS w Mroczy

I część – materiały biurowe 
II część – tonery, cartidge do drukarek i kserokopiarki;
III część – druki urzędowe

Warunki udziału w postępowaniu:
1) Zamawiający nie żąda wniesienia wadium.
2) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych:
3) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
4) O udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
  - posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,
  - posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
  - znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
  - przedkładając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie pozycje w każdej z części zamówienia, na którą składa ofertę,
5) Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy załącza do oferty oświadczenia i dokumenty określone w SIWZ.
6) Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły „spełnia-nie spełnia” na podstawie złożonych dokumentów i oświadczeń.
7) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie Wykonawcy, których oferta odpowiada wymogom określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kryteria oceny:  
Cena  – 100 %

Osobą upoważnioną do kontaktu z oferentami jest:
Radosław Szymeczko
– osoba odpowiedzialna merytorycznie
tel. (052) 385-63-55 w godz. 8.00 do 14.30

Termin składania ofert upływa: 04. 02. 2008 r. o godz. 8.00.
Miejsce składania ofert – MGOPS w Mroczy, ul. Łąkowa 7, 89-115 Mrocza pok. nr 1 (sekretariat) w godzinach urzędowania.

Termin związania z ofertą: 30 dni

Załącznik:

SIWZ (489kB) pdf

Rozstrzygnięcie postępowania (96kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Radosław Szymeczko (28 stycznia 2008)
Opublikował: Radosław Szymeczko (28 stycznia 2008, 22:43:24)

Ostatnia zmiana: Radosław Szymeczko (6 lutego 2008, 10:21:22)
Zmieniono: Dodanie rozstrzygnięcia

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 1320