2008

2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005

2008

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 2/2008

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 2/2008z dnia 13 października 2008 r.  Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) BURMISTRZ MIASTA I GMINYw MROCZY ogłasza [...]

Wykaznieruchomości gminnych przeznaczonych do zbycia w drodze przetargu ustnego ograniczonego

Burmistrz Miasta i Gminy  Mrocza Stosownie do przepisówart.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o  gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r Nr 261, poz. 2603 ze zmianami) podaje do publicznej wiadomości,   że w [...]

Obwieszczenie Burmistza Miasta i Gminy Mrocza o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Mrocza

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Mrocza  Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Witosławiu

BURMISTRZ MIASTA I GMINY MROCZA ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. AdamaMickiewicza w Witosławiu 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra [...]

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zlokalizowanych na terenie gminy i miasta Mrocza

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zlokalizowanych na terenie gminy i miasta Mrocza Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu  i zagospodarowaniu [...]

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego

OGŁOSZENIE Burmistrz  Miasta i Gminy Mrocza  ogłasza otwarty konkurs ofert  na realizację zadania publicznego  przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza Na [...]

26. Ogłoszenie o naborze Nr 1/2008

OGŁOSZENIE O NABORZE Nr 1/2008z dnia 14 maja 2008 r.  Na podstawie art. 3a ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.) BURMISTRZ MIASTA I GMINYw MROCZY ogłasza nabór [...]

21. Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza w sprawie nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu

Burmistrz Miasta i Gminy MroczaStosownie do przepisu art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarcenieruchomościami (Dz.U.z 2004r Nr 261, poz. 2603 z pózn.zm.)podaje do publicznej wiadomościWykaz nieruchomości gruntowych -działkę [...]

metryczka