2. Informacja Gminnego Zespołu Reagowania w Mroczy - Wytyczne Głównego Lekarza Weterynarii dla hodowców drobiu

Wytyczne
Głównego Lekarza Weterynarii
dla hodowców drobiu

Głównym źródłem zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt (drobiu) są dzikie ptaki, będące
bezobjawowymi nosicielami wirusa grypy ptaków.
Objawy kliniczne  grypy ptaków u drobiu  są mało  charakterystyczne i  zróżnicowane
w zależności od zjadliwości szczepu wirusa wywołującego chorobę, gatunku i wieku ptaków,
zakażeń towarzyszących oraz warunków środowiskowych.
Główne objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu to depresja,
gwałtowny spadek/utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i
obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczodołowych, kichanie,
duszność, biegunka.
Padnięcia ptaków mogą być nagłe, bez widocznych objawów. Śmiertelność może dochodzić
do 100%. Przy zakażeniu wirusem grypy o niskiej zjadliwości mogą wystąpić objawy ze
strony układu oddechowego (z reguły łagodne), depresja, biegunka, zmniejszona produkcja
jaj u niosek. Zakażone ptaki wydalają duże ilości wirusa z kałem, w wydzielinie z oczu i
dróg oddechowych. Najbardziej prawdopodobnym źródłem zakażenia drobiu domowego jest
bezpośredni  lub  pośredni  kontakt  z wędrującymi  ptakami  dzikimi,  zwykle  ptactwem
wodnym.  Rozprzestrzenienie wirusa może następować również poprzez zanieczyszczoną
paszę, wodę, nawóz, sprzęt i środki transportu. Bardzo ważną rolę w rozprzestrzenianiu
wirusa grypy odgrywa człowiek, który poprzez zanieczyszczone ubranie, obuwie, sprzęt i
produkty (jaja) może przyczynić się do rozprzestrzeniania choroby. Rozprzestrzenianie z
wiatrem zainfekowanych cząstek i kropelek nie ma większego znaczenia.
Wirus grypy ptaków może zachowywać aktywność w środowisku kurnika przez 5 tygodni,
zatem istotne jest przy podejrzeniu lub stwierdzeniu choroby, zabezpieczenie pomieszczeń,
sprzętu, nawozu oraz dokładne ich oczyszczenie i odkażenie. Wirusy grypy są wrażliwe na
powszechnie stosowane środki dezynfekcyjne oraz detergenty. Niszczy go również obróbka
termiczna (smażenie, gotowanie).
ZALECENIA INSPEKCJI WETERYNARYJNEJ
Główny   Lekarz   Weterynarii,   biorąc   pod   uwagę   konieczność   kontynuowania   działań zapobiegawczych,   mających   na   celu   ochronę   zdrowia   ludzi   i   zwierząt,   związaną z zagrożeniem   wysoce   zjadliwą   grypą   ptaków   oraz   ograniczenie   bardzo   dużych   strat ekonomicznych spowodowanych ewentualnym wybuchem choroby, przedstawia zalecenia umożliwiające skuteczne zabezpieczenie gospodarstw oraz zmniejszenie ryzyka szerzenia się choroby.
Zalecenia dla drobnotowarowych hodowców drobiu - chów przyzagrodowy
Zaleca się:

 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie,
 • przetrzymywanie drobiu w zamknięciu lub na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia   kontaktów   z   dzikim   ptactwem   (zastosowanie   siatek   ochronnych, zadaszenia),
 • odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi,
 • przechowywanie   paszy,   w  tym   zielonki, w  pomieszczeniach   zamkniętych  lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem,
 • unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek),
 • zgłaszanie lekarzowi  weterynarii,  wójtowi,  burmistrzowi,   i  innym  organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu,
 • ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób, 
 • po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem, 
 • wydzielenie odzieży używanej przy czynnościach związanych z obsługą drobiu, 
 • osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w
  rzemysłowych fermach drobiu.

Zalecenia dla hodowców gołębi pocztowych
Zaleca się:

 • karmienie i pojenie gołębi w sposób wykluczający dostęp ptaków dzikich, 
 • przechowywanie paszy w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem, 
 • nie wypuszczanie gołębi z gołębników celem oblatywania.

Zalecenia dla przemysłowych producentów drobiu
W okresie migracji dzikich ptaków do 31 maja 2006r., powinno się przetrzymywać drób w odosobnieniu. Drób wodny (kaczki i gęsi) może być karmiony w tym czasie zielonkami dowożonymi do miejsca jego odchowu. Zielonki nie mogą pochodzić z terenów wysokiego ryzyka zanieczyszczenia ich wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków, z okolic zbiorników wodnych, bagien, i innych miejsc stanowiących ostoję ptaków dzikich.
Zaleca, się:

 • przetrzymywanie  ptaków w zamknięciu  lub  na wolnej,   ogrodzonej  przestrzeni,  pod warunkiem ograniczenia kontaktu z dzikim ptactwem oraz zabezpieczeniu tej przestrzeni przed odchodami dzikich ptaków, 
 • karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie, 
 • szczelne przykrycie  pojemników z karmą i wodą do picia lub przetrzymywanie ich
  wewnątrz budynków, a także unikanie pojenia ptaków i czyszczenia pomieszczeń wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek), 
 • ograniczenie przemieszczania się osób postronnych oraz zwierząt pomiędzy obiektami, w których przechowywana jest karma dla zwierząt a obiektami, w których bytuje drób, 
 • ograniczenie   liczby   osób   obsługujących   fermy   do   koniecznego   minimum   wraz  ze sprawdzeniem czy osoby te nie utrzymują drobiu we własnych zagrodach;
  • rozłożenie mat nasączonych środkiem dezynfekcyjnym przed wejściami do budynków fermy drobiu, 
 • założenie śluz dezynfekcyjnych w wejściach do budynków fermy drobiu, 
 • obowiązkową dezynfekcję pojazdów wjeżdżających, 
 • rozłożenie mat dezynfekcyjnych przed wjazdem i wejściem na teren fermy, 
 • wprowadzenie zakazu, wjazdu pojazdów na teren fermy, poza działaniami koniecznymi np. dowóz paszy, odbiór drobiu do rzeźni lub przez zakład utylizacyjny, 
 • wprowadzenie obowiązku używania odzieży ochronnej przez wszystkie osoby znajdujące się na fermie, po wcześniejszym pozostawieniu odzieży własnej w szatni, 
 • wprowadzenie obowiązku przeprowadzania dokładnego mycia i dezynfekcji rąk przed wejściem do obiektów, w których utrzymuje się drób, 
 • aby pracownicy ferm drobiu nie mieli kontaktu z innym ptactwem np. kurami, gołębiami.

Nieprzestrzeganie wymienionych wyżej zaleceń
może powodować wzrost zagrożenia ptasią grypą.

Główny Lekarz Weterynarii informuje, że wszystkie gatunki drobiu przed wysyłką do ubojni, są zawsze obowiązkowo badane przez lekarza weterynarii wystawiającego świadectwo zdrowia, a następnie podlegają badaniu przed i poubojowemu w ubojniach drobiu.
Główny Lekarz Weterynarii zapewnia, iż nie istnieje żadne zagrożenie zakażenia się konsumentów ptasią grypą, poprzez spożywanie mięsa drobiowego i jego przetworów.
W zależności od rozwoju sytuacji i poziomu zagrożenia wysoce zjadliwą grypą ptaków - ptasią grypą w Polsce jak i w krajach sąsiednich, Główny Lekarz Weterynarii podejmie wszelkie, możliwe i prawem przewidziane działania w celu zabezpieczenia Polski przed wniknięciem tej choroby.

metryczka


Wytworzył: Główny Lekarz Weterynarii (5 marca 2006)
Opublikował: Sebastian Mazur (5 marca 2006, 20:00:38)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 2697