Nabór wniosków na dofinansowanie zadań polegających na wymianie istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Mrocza - 2023 rok

Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza ogłasza, iż od dnia 22 marca 2023 r. rozpoczęty zostanie nabór wniosków o przyznanie dotacji na wymianę istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na terenie gminy Mrocza w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych /wielorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych/wielorodzinnych lokalach mieszkalnych, wykorzystywanych na potrzeby mieszkaniowe.

I. Termin i miejsce składania składania wniosków
Nabór wniosków prowadzony będzie w terminie do 31.05.2023 r. Wnioski należy dostarczyć do Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, Plac 1 Maja 20, 89-115 Mrocza, osobiście lub za pośrednictwem poczty, w godzinach pracy Urzędu w terminie do 31.05.2023r.
W przypadku ofert wysyłanych pocztą lub kurierem, decyduje data wpływu wniosku do Urzędu. Wnioski złożone po upływie ww. terminu zostaną odrzucone bez rozpatrzenia.

II. Wysokość dofinansowania
Dofinansowanie udzielane jest w formie dotacji, w wysokości 2.000,00 zł do wymiany jednego źródła ciepła w jednym budynku mieszkalnym jednorodzinnym/wielorodzinnym lub wydzielonym lokalu mieszkalnym.
Jeżeli inwestycja dofinansowana jest również z innych źródeł publicznych, to łączna kwota wszystkich udzielonych dotacji, wraz z dotacją celową ze środków budżetowych Gminy Mrocza, nie może przekroczyć całkowitych kosztów inwestycji udokumentowanych fakturami VAT lub rachunkami.

III. Kto może ubiegać się o dofinansowanie
O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele, współwłaściciele lub użytkownicy wieczyści nieruchomości posiadający budynek mieszkalny jednorodzinny/ wielorodzinny lub wydzielony w budynku jednorodzinnym/wielorodzinnym lokal mieszkalny wykorzystywany na potrzeby mieszkaniowe.

IV. Co podlega dofinansowaniu:
Dofinansowaniem objęte są przedsięwzięcia związane z wymianą istniejącego źródła ciepła zasilanego paliwem stałym na:
a) kotły na paliwa stałe, o których mowa w pkt. 1,
b) kotły gazowe, o których mowa w pkt. 2,
c) kotły olejowe, o których mowa w pkt. 2,
d) kotły elektryczne, pompy ciepła (piece zasilane prądem elektrycznym), o których mowa w pkt. 3,
Materiały oraz urządzenia użyte do realizacji zadania muszą być fabrycznie nowe oraz spełniać wymagania wynikające z obowiązujących norm.
1. Kotły na paliwa stałe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania:
1) określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 1 sierpnia 2017 r.         w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe (Dz. U. poz. 1690 oraz 363 i poz. 2549) lub w rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe (Dz. Urz. UE L 193 z 21.07.2015, Dz. U. UE L 346/51 z 20.12.2016 r.)
2) klasy efektywności energetycznej minimum A+ (kotły na biomasę - pellet drzewny, kotły zgazowujące drewno), minimum B (kotły na paliwa kopalne) zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) 2015/1187 z dnia 28 kwietnia 2015 r. i na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej,
3) kotły na węgiel, kotły na pellet drzewny, kotły zagazowujące drewno muszą posiadać certyfikat 5 klasy certyfikat/świadectwo potwierdzające spełnienie wymogów dotyczących ekoprojektu (ecodesign),
2. Kotły na paliwa ciekłe i gazowe muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A na podstawie karty produktu  i etykiety energetycznej, określone w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 lub  Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE.
3. Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A+ (pomy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła powietrze/powietrze), klasy efektywności energetycznej minimum A++ (pompy ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej, gruntowe pompy ciepła     o podwyższonej klasie efektywności energetycznej) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej, określone w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 811/2013 lub  Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) NR 812/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE. 
W przypadku pomp ciepła powietrze/powietrze muszą spełniać wymogi określone 
w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) nr 626/2011 z dnia 4 maja 2011 r. oraz 
w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 2010/30/UE 
w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla klimatyzatorów.

    
Wymagania, o których mowa w pkt 1, 2, 3 muszą zostać udokumentowane w formie:
1) certyfikatu zgodności lub
2) świadectwa/zaświadczenia badań lub
3) etykiety efektywności energetycznej lub
4) wyciągu z dokumentacji techniczno-ruchowej lub
5) deklaracji zgodności.
Na jeden budynek mieszkalny jednorodzinny/wielorodzinny lub wydzielony lokal mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach Programu.
Program nie dotyczy nieruchomości wykorzystywanych sezonowo np.: domów letniskowych.
Kosztem kwalifikowanym jest zakup, montaż i uruchomienie źródła ciepła.
Dofinansowaniu nie podlega: instalacja ogrzewania w nowo wybudowanych budynkach lub lokalach, montowana po raz pierwszy; zakup przenośnych urządzeń grzewczych, nie stanowiących stałego wyposażenia obiektu lub montaż kominków.

V. Kryteria wyboru wniosków
O przyznaniu dofinansowania będzie decydowało losowanie. 
W przypadku rezygnacji osoby ubiegającej się o dofinansowanie zadania, zakwalifikowanego do udzielenia dotacji, dofinansowanie może zostać przyznane kolejnej osobie spełniającej warunki udzielenia dotacji. Komisja stworzy również w drodze losowania listę rezerwową.

VI. Rozliczenie dotacji
W celu rozliczenia dotacji Wnioskodawca przedkłada następujące dokumenty:
a. kopie rachunków lub faktur dokumentujących nakłady poniesione na ten cel,
b. dokumenty spełniające wymagania o których mowa w pkt. 1, 2, 3,
c. dokumentację fotograficzną wykonanej nowej instalacji (wersja papierowa
/ elektroniczna).

VII. Przebieg zadania w zarysie
Wnioskodawca ubiegający się o dotację składa do Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy wniosek.
Wybór wniosków do udzielenia dotacji nastąpi w drodze losowania przez komisję powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza. Wnioski zostaną sprawdzone przed losowaniem pod kątem formalnym przez komisję. Informacja o terminie losowania zostanie podana na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy – www.mrocza.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Mrocza.
Po dokonaniu losowania, Wnioskodawca zostanie poinformowany pisemnie
 o zakwalifikowaniu bądź nie, do otrzymania dotacji.
Wnioskodawca po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu wniosku, zobowiązany jest do podpisania umowy o udzielenie dotacji. Niepodpisanie umowy przez Wnioskodawcę w określonym terminie, z przyczyn leżących po jego stronie, skutkować będzie odmową przyznania dotacji.

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (21 marca 2023)
Opublikował: Magdalena Kobylarz (21 marca 2023, 09:33:32)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 215