Obwieszczenie o możliwości zapoznania się z projektem "Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Mrocza na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2030" oraz o możliwości składania uwag i wniosków do projektu

OBWIESZCZENIE
 
Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020, poz. 1219 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2021, poz. 247 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza podaje do publicznej wiadomości informację o możliwości zapoznania się z projektem „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Mrocza na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2030” oraz o możliwości składania uwag i wniosków do opracowanego projektu programu.
 
Projekt dokumentu wyłożony jest do wglądu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy, Plac 1 Maja 20, 89 - 115 Mrocza w Referacie Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska oraz zamieszczony został na stronie BIP Gminy Mrocza (http://www.bip.mrocza.pl/).
 
Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:
· w formie pisemnej – na adres Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy;
· ustnie do protokołu;
· za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym – na adres email: urzad@mrocza.pl.
 
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza.
 
Termin składania uwag i wniosków w przedmiotowej sprawie wynosi 21-dni od daty podania niniejszej wiadomości do informacji publicznej. Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawione będą bez rozpatrzenia.

Pobierz obwieszczenie (60kB) pdf

Projekt Programu Ochrony Środowiska (3638kB) pdf
 
 

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (12 października 2021)
Opublikował: Magdalena Kobylarz (19 października 2021, 12:28:21)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 116