Przetargi unieważnione z 2016 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Przebudowa dróg gminnych tj. ul. Kościuszki, ul. Plac 1 Maja, ul. 5 Stycznia, ul. Łabędzkiego i ul. Bydgoskiej wraz z przebudową przepustu w ciągu drogi gminnej tj. ul. Bydgoskiej w mieście Mrocza - Etap I

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SSZ.271.3.8.2016
wartość: pon. 5.225.000 Euro
termin składania ofert: 25 października 2016  11:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.) – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. 2164) Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

zamówienie na:

Wykonanie projektu remontu nawierzchni drogi gminnej nr 090125C (działka nr 53/1 i 42) w miejscowości Samsieczynek

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RI.271.2.12.2016
wartość: pon. 15.000 Euro
termin składania ofert: 22 lipca 2016  11:00
przyczyna unieważnienia: Notatka rozstrzygniecie 

zamówienie na:

Dostawa 1 sztuki średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego

zamawiający: Ochotnicza Straż Pożarna w Drzewianowie
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP-1/2016
wartość: pon. 209.000 Euro
termin składania ofert: 6 lipca 2016  11:00
przyczyna unieważnienia: Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania dodano, jako plik do pobrania 

zamówienie na:

Przebudowa drogi gminnej nr 090115C relacji Kaźmierzewo – Orzelski Młyn w ramach modernizacji dróg transportu rolniczego na odcinku 850 metrów

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SSZ.271.3.4.2016
wartość: pon. 5.225.000 Euro
termin składania ofert: 18 kwietnia 2016  11:00
przyczyna unieważnienia: Wynik postępowania dodano jako plik do pobrania 

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)