Przetargi unieważnione z 2013 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

"Bieżące tankowanie na stacji paliw oddalonych do 8 km od siedziby zamawiającego"

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SSZ.271.15.2013
wartość: poniżej 200.000 Euro
termin składania ofert: 22 listopada 2013  11:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.) – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. 907) Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

zamówienie na:

Bieżące tankowanie na stacji paliw oddalonych do 8 km od siedziby zamawiającego

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SSZ.271.14.2013
wartość: poniżej 200.000 Euro
termin składania ofert: 7 listopada 2013  11:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.) – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. 907) Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

zamówienie na:

Dostawa używanej równiarki drogowej dla Gminy Mrocza

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: SSZ.271.1.2013
wartość: poniżej 200.000 Euro
termin składania ofert: 25 lutego 2013  11:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 w związku z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.) – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, iż cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

zamówienie na:

Wykonanie strony internetowej dla Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RP.271.2.1.2013
wartość: Poniżej 14.000 EURO
termin składania ofert: 25 stycznia 2013  24:00
przyczyna unieważnienia: Na podstawie art. 66 § 2 kc Zamawiający oświadcza, że nie przyjmuje żadnych spośród ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie z dnia 18 stycznia 2013 L.dz: RP.271.2.1.2013 na „Wykonanie strony internetowej dla Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy”. Tym samym składający oferty przestają być treścią ofert w stosunku do Zamawiającego związani. 

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)