Przetargi unieważnione z 2012 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Udzielenie gwarancji zapłaty za wykonanie robót budowlanych zadania inwestycyjnego pn. "Budowa obwodnicy Miasta Mrocza

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Zapytanie ofertowe
nr sprawy: RI.271.1.6.2012
wartość: poniżej 14.000 Euro
termin składania ofert: 12 grudnia 2012  11:00
przyczyna unieważnienia: Zgodnie z pkt 14.3 SIWZ Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, że unieważnia przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, iż zaistniałe okoliczności spowodowały, że zawarcie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili ogłoszenia postępowania. 

zamówienie na:

Bieżące tankowanie na stacji paliw oddalonych do 8 km od siedziby Zamawiającego.

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RI.271.8.2012
wartość: poniżej 200.000 Euro
termin składania ofert: 16 listopada 2012  11:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.) – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

zamówienie na:

Udzielenie kredytu komercyjnego długoterminowego na realizacje zadania inwestycyjnego w Gminie Mrocza, pn.: Budowa Obwodnicy Miasta Mrocza

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RI.271.2.2012
wartość: poniżej 200.000 Euro
termin składania ofert: 10 maja 2012  11:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.) – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  

zamówienie na:

Udzielenie kredytu komercyjnego długoterminowego na realizacje zadania inwestycyjnego w Gminie Mrocza, pn.: Budowa Obwodnicy Miasta Mrocza

zamawiający: Gmina Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RI.271.1.2012
wartość: poniżej 200.000 Euro
termin składania ofert: 27 kwietnia 2012  13:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 93 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.) – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, iż unieważnia przedmiotowe postępowanie z uwagi na fakt, iż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)