Przetargi unieważnione z 2010 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)zamówienie na:

Przetarg pisemny nieograniczony ofertowy na dzierżawę i zagospodarowanie części działki - z przeznaczeniem na produkcję rolną - na okres do 3 lat, położonej w Witosławiu, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerem 18/15

zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: RRG.340-02/2010
wartość: poniżej 193.000 Euro
termin składania ofert: 24 maja 2010  15:00
przyczyna unieważnienia: Wynik dodano jako plik do pobrania 

zamówienie na:

sprzedaż działki przeznaczonej pod zabudowę położonej w Mroczy przy ul. Polnej

zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 193.000 Euro
termin składania ofert: 23 marca 2010  15:00
przyczyna unieważnienia: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza działając na podstawie art.38 ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami ( tekst jednolity Dz.U. Z 2004r Nr 261, poz.2603 z póżn. zmianami) odwołuje przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż działki nr 246/45 położonej w Mroczy. Planowany termin przetargu: 26 marca 2010r o godz. 10ºº w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza – sala posiedzeń II – piętro. Przetarg zostaje odwołany z powodów formalno prawnych polegających na błędnie podanej powierzchni w dokumentach przetargowych. Podano powierzchnie – 1,37,07 ha a powinno być – 1,35,92 ha Wadium wpłacone na przetarg przez osoby zainteresowane zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż do 3 dni po odwołaniu przetargu. Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza oraz na stronie internetowej www.bip.mrocza.pl (zakładka przetargi). 

zamówienie na:

sprzedaż działki przeznaczonej pod zabudowę położonej w Mroczy przy ul. Polnej

zamawiający: BurmistrzMiasta i Gminy Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 193.000 Euro
termin składania ofert: 8 lutego 2010  15:00
przyczyna unieważnienia: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, ż dnia 12 lutego 2010r o godz. 10º° w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza – sala narad pok. Nr 309 II-piętro został przeprowadzony II - przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej działki przeznaczonej pod zabudowę położonej w Mroczy przy ul. Polnej - numer ewidencyjny 246/45 - powierzchnia 1,37,07 ha - księga wieczysta KW Nr 8259 - cena wywoławcza – 125.554,64 zł W związku z brakiem wpłaty wadium na w/w działkę komisja przetargowa stosownie do art.39 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2008r Nr 59, poz. 369) proponuje przeprowadzenie kolejnego przetargu na sprzedaż w/w działki. Ogłoszenie o formie i terminie przetargu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznych bip.mrocza.pl.  

zamówienie na:

sprzedaż urządzeń kotłowni z demontażu

zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 206.000 Euro
termin składania ofert: 5 stycznia 2010  15:00
przyczyna unieważnienia: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, ż dnia 3 grudnia 2009 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza – sala narad pok. Nr 309 II-piętro został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących urządzeń kotłowni z demontażu: 1) Kocioł olejowy SCHAFER DOMOBLOC - cena wywoławcza: 4.338,00 zł, wadium: 433,00 zł 2) Pojemnościowy podgrzewacz wody SB - cena wywoławcza: 725,00 zł, wadium: 72,50 zł 3) Naczynie wzbiorcze Reflex ST - cena wywoławcza: 3.289,00 zł, wadium: 328,90 zł W związku z brakiem wpłaty wadium na w/w urządzenia komisja przetargowa stosownie do art.39 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2004r Nr 261, poz.2603z późn.zm.) proponuje przeprowadzenie II-przetargu nieograniczonego na sprzedaż w/w nieruchomości gruntowej. Przetarg zostanie ogłoszony w ciągu 6 miesięcy licząc od dnia zamknięcia I-przetargu. Ogłoszenie o terminie II – przetargu zostanie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznych bip.mrocza.pl. Mrocza, dnia 11.01.2010 r. 

Przetargi o pozycjach 1 - 4 (z 4)