Przetargi unieważnione z 2008 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)zamówienie na:

Dostawa węgla, miału węglowego oraz drewna opałowego

zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 206.000 Euro
termin składania ofert: 11 września 2008  11:00
przyczyna unieważnienia: Działając na podstawie art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) zawiadamiam, iż postępowanie niniejsze zostało unieważnione. Uzasadnienie faktyczne: brak wadium na rachunku Zamawiającego w dniu 10. 09. 2008 r. Uzasadnienie prawne: art. 24 ust. 2 pkt 4 i ust. 4 ustawy Pzp oraz z pkt 14 SIWZ. 

zamówienie na:

sprzedaż lokalu nr 3 położonego w Mroczy ul. Łobżenicka 6

zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg ograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 206.000 Euro
termin składania ofert: 9 września 2008  15:00
przyczyna unieważnienia: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza działając na podstawie art.38 ust.4 ustawt z dnia 21 soerpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. Z 2004r Nr 261, poz.2603 z póżn.zmianami) ODWOŁUJE przetarg ograniczony ustny na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego w Mroczy przy ul. Łobżenickiej 6. Planowany termin przetargu: 15 września 2008r o godz. 10ºº w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza – sala posiedzeń II – piętro. Przetarg zostaje odwołany z powodu wszczętego postępowania administracyjnego. Wadium wpłacone na przetarg przez osoby zainteresowane zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak niepóżniej niż do 3 dni po odwołaniu przetargu. Niniejsze ogłoszenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Mrocza oraz na stronie internetowej www.bip.mrocza.pl (zakładka przetargi). Mrocza, dnia 8.09.2008r. 

zamówienie na:

sprzedaż lokalu mieszkalnego

zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy: _
wartość: poniżej 206.000 Euro
termin składania ofert: 11 lipca 2008  15:00
przyczyna unieważnienia: Wynik dodano jako plik do pobrania 

zamówienie na:

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Gminie Mrocza

zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 5.150.000 Euro
termin składania ofert: 2 lipca 2008  11:00
przyczyna unieważnienia: 1. Działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.) – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) Urząd Miasta i Gminy informuje, że unieważnia przedmiotowe postępowanie. Podstawę prawną unieważnienia jest art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy, który stanowi: „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia”. Cena najkorzystniejszej oferty dla zadania wyniosła 2.762.351,39 zł i przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego zadania tj. kwotę 2.170.000,00 zł. 

zamówienie na:

Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Gminie Mrocza

zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 5.150.000 Euro
termin składania ofert: 25 czerwca 2008  11:00
przyczyna unieważnienia: Uprzejmie zawiadamiam, że Zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza postanawia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Gminie Mrocza unieważnić. Uzasadnienie: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 119956 – 2008 z dnia 04. 06. 2008 r., na własnej stronie internetowej oraz wywieszając ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych. W treści ogłoszenia, a także w treści SIWZ Zamawiający błędnie podzielił zamówienie, a co się z tym wiąże, także wadium na 3 części i umożliwił tym samym składanie ofert częściowych. W przypadku przedmiotowej inwestycji taki zapis mógłby spowodować podpisanie umowy sprzecznej z interesem publicznym Zamawiającego. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający ma możliwość dokonania sprostowania w treści ogłoszenia, jednakże zakres zmian możliwych do dokonania nie może dotyczyć opisu przedmiotu zamówienia. W tej sytuacji z uwagi na to, że postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy, postępowanie należy unieważnić. Podstawa prawna : art. 93 ust. 1 pkt. 7 w związku z art. 11 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych. 

zamówienie na:

Budowa ulic: 27 Stycznia, Czereśniowej, Piaskowej oraz remont ulic: Agatki, Czarnej Drogi, Kościelnej, Postępu, Rzemieślniczej, Zielonej, Ogrodowej, Żabiej w mieście Mrocza wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanym przez Gminę przez okres 10 lat

zamawiający: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg ograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 5.150.000 Euro
termin składania ofert: 20 maja 2008  10:00
przyczyna unieważnienia: Uprzejmie zawiadamiam, że Zamawiający Gmina Mrocza postanawia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu ograniczonego na: Budowa ulic: 27 Stycznia, Czereśniowej, Piaskowej oraz remont ulic : Agatki, Czarnej Drogi, Kościelnej, Postępu, Rzemieślniczej, Zielonej, Ogrodowej, Żabiej w mieście Mrocza wraz ze sfinansowaniem wykonanych robót spłacanym przez Gminę przez okres 10 lat UNIEWAŻNIĆ. Uzasadnienie: Zamawiający opublikował ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 91726 – 2008 z dnia 05.05.2008r, na własnej stronie internetowej oraz wywieszając ogłoszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych wraz z usługa pośrednictwa finansowego polegająca na wykupie wierzytelności przez Bank wartości wykonanych robót. W treści ogłoszenia sekcja II.2 zapisano termin zakończenia wykonywania zamówienia – 31.12.2008r, który z uwagi na zakres wykonywania robót oraz możliwość uzyskania niezbędnej liczby wykonawców jest terminem nie możliwym do spełnienia. Zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający ma możliwość dokonania sprostowania w treści ogłoszenia, jednakże zakres zmian możliwych do dokonania nie może dotyczyć opisu przedmiotu zamówienia. W tej sytuacji z uwagi na to, że postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy, postępowanie należy unieważnić. Podstawa prawna: art. 93 ust. 1 pkt. 7 w związku z art. 11 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

Przetargi o pozycjach 1 - 6 (z 6)