Przetargi unieważnione z 2006 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

na remont przepustu drogowego na rzece Orla w miejscowości Orzelski Młyn

zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 EURO
termin składania ofert: 13 czerwca 2006
przyczyna unieważnienia: Na podstawie art. 93 ust.3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz.177) Urząd Miasta i Gminy informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 24.05.2006 r., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: remont przepustu drogowego na rzece Orla w miejscowości Orzelski Młyn zostało unieważnione na podstawie art.93, ust1, pkt 4. ustawy Prawo zamówień publicznych. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

na zakup samochodu osobowego typu kombi na wyposażenie Straży Miejskiej w Mroczy

zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 EURO
termin składania ofert: 7 maja 2006
przyczyna unieważnienia: Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz.177) Urząd Miasta i Gminy informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 08.05.2006 r., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: zakup samochodu osobowego typu kombi na wyposażenie Straży Miejskiej w Mroczy zostało unieważnione na podstawie art.93, ust.1, pkt 1. ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia czyli nie spełniła wymagań SIWZ.  

zamówienie na:

Remont oraz modernizacja wraz z rozbudową Wiejskiego Domu Kultury w Witosławiu.

zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60.000 EURO
termin składania ofert: 24 kwietnia 2006
przyczyna unieważnienia: Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz.177) Urząd Miasta i Gminy informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 24.04.2006 r., prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: REMONT ORAZ MODERNIZACJA WRAZ Z ROZBUDOWĄ WIEJSKIEGO DOMU KULTURY W WITOSŁAWIU zostało unieważnione na podstawie art.93, ust1, pkt1. ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. 

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)