Przetargi unieważnione z 2005 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra i Krukówko w Gminie Mrocza

zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60.000 EURO
termin składania ofert: 9 września 2005
przyczyna unieważnienia: Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz.177) Urząd Miasta i Gminy informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 05.08.2005 r., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Modrakowo, Kosowo, Kozia Góra i Krukówko w gminie Mrocza zostało unieważnione na podstawie art.93, ust1, pkt 4. ustawy Prawo zamówień publicznych. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający na wykonanie zadania będącego przedmiotem zamówienia nie otrzymał dofinansowania ze środków funduszy strukturalnych. 

zamówienie na:

na wykonanie pięciu otworów odgazowujących składowiska odpadów komunalnych

zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 EURO
termin składania ofert: 22 sierpnia 2005
przyczyna unieważnienia: Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz.177) Urząd Miasta i Gminy informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 05.08.2005 r., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie pięciu otworów odgazowujących składowiska odpadów komunalnych zostało unieważnione na podstawie art.93, ust1, pkt1. ustawy Prawo zamówień publicznych. Nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.  

zamówienie na:

cząstkową naprawę masą asfaltową nawierzchni dróg i ulic gminnych

zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 EURO
termin składania ofert: 25 kwietnia 2005
przyczyna unieważnienia: Ogłoszenie o wyniku postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego. Na podstawie art. 92 oraz 93, ust.3, ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz.177) Urząd Miasta i Gminy informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Cząstkową naprawę masą asfaltową nawierzchni dróg i ulic gminnych zostało unieważnione na podstawie art. 93, ust.1 punkt 4. W prowadzonym postępowaniu cena najkorzystniejszej oferty przewyższyła kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

Przetargi o pozycjach 1 - 3 (z 3)