Przetargi rozstrzygnięte z 2005 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 16 (z 16)zamówienie na:

na modernizację pomieszczeń warsztatów terapii zajęciowej Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy

zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60 000 EURO
termin składania ofert: 2 listopada 2005
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz.177) Urząd Miasta i Gminy informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 02.11.2005 r., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: modernizację pomieszczeń warsztatów Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy w dniu 02 listopada 2005 r. najkorzystniejszą ofertę złożył i zamówienia publicznego udzielono firmie: Przedsiębiorstwo Usługowo-handlowe „GRACBUD” Aleksander Mróz, Ostrowo 3, 89-115 Mrocza. Łączna cena netto wykonania przedmiotu zamówienia przez ww. wykonawcę wynosi 62 796,92 zł; (słownie : sześćdziesiąt dwa tysiące siedemset dziewięćdziesiąt sześć złotych, gr.92/100). cena brutto 76 612,24 zł (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dwanaście złotych, gr. 24/100) 

zamówienie na:

Dostawa i montaż platformy 3 przystankowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Gimnazjum w Mroczy

zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60.000 EURO
termin składania ofert: 24 października 2005
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz.177) Urząd Miasta i Gminy informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 24.09.2005 r., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę i montaż platformy 3 przystankowej dla osób niepełnosprawnych w budynku Gimnazjum w Mroczy w dniu 24 września 2005 r. najkorzystniejszą ofertę złożył i zamówienia publicznego udzielono firmie Przedsiębiorstwo Prywatne „ATLAS-LIFT” Andrzej Wroński i Wspólnicy Spółka Jawna, ul. Liliowa 5, 83-010 Straszyn k/Gdańska. Cena netto wykonania przedmiotu zamówienia przez ww. wykonawcę wynosi 76 200,00 zł; (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście złotych, gr.00/100) cena brutto 92 964,00 zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote, gr.00/100).  

zamówienie na:

na wykonanie zadania pod nazwą Budowa sali gimnastycznej w Mroczy

zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60.000 EURO
termin składania ofert: 23 września 2005
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz.177) Urząd Miasta i Gminy informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 23.09.2005 r., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Budowa sali gimnastycznej w Mroczy”. W dniu 23 września 2005 r. najkorzystniejszą ofertę złożył i zamówienia publicznego udzielono firmie: Konsorcjum KORBUD: a) Firma „KORBUD” Józef Korczak, 86-010 Koronowo, ul. Przemysłowa 9 – firma wiodąca (lider konsorcjum) b) „WIMAR” sp. z o.o., 86-010 Koronowo, ul. Nadrzeczna – członek konsorcjum (partner konsorcjum). Cena netto wykonania przedmiotu zamówienia przez ww. wykonawcę wynosi 1 023 958,47 zł; (słownie: milion dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt osiem złotych, gr.47/100) cena brutto 1 249 229,33 zł (słownie: milion dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych, gr.33/100).  

zamówienie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla osiedla Młodych etap II oraz kierunek Wyrza w Mroczy

zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: powyżej 60.000 EURO
termin składania ofert: 12 września 2005
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz.177) Urząd Miasta i Gminy informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 12.09.2005 r., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla Osiedla Młodych etap II oraz kierunek Wyrza w Mroczy, w dniu 12 września 2005 r. najkorzystniejszą ofertę złożył i zamówienia publicznego udzielono firmie: Konsorcjum Przedsiębiorstw ELTOR – GRABAN: Przedsiębiorstwo Elektryfikacji „ELTOR” Spółka z o.o. w Bydgoszczy, ul. Smoleńska 17, 85-833 Bydgoszcz – firma wiodąca (lider). Przedsiębiorstwo Inżynierii Komunalnej „GRABAN” Aleksandra Olszewska-Zuchora, ul. Leśna 22, 89-115 Mrocza – członek konsorcjum (partner). Cena netto wykonania przedmiotu zamówienia przez ww. wykonawcę wynosi 2 166 673,63 zł; (słownie: dwa miliony sto sześćdziesiąt sześć tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy złote, gr.63/100), cena brutto 2 318 340,78 zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemnaście tysięcy trzysta czterdzieści złotych, gr.78/100).  

zamówienie na:

na wykonanie pięciu otworów odgazowujących składowiska odpadów komunalnych

zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 EURO
termin składania ofert: 8 września 2005
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz.177) Urząd Miasta i Gminy informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 05.08.2005 r., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie pięciu otworów odgazowujacych składowiska odpadów komunalnych w dniu 08 września 2005 r. najkorzystniejszą ofertę złożył i zamówienia publicznego udzielono firmie „GEOPROGRAM” Wojciech Andrzejewski, ul. Fordońska 110/7, 85-739 Bydgoszcz. Łączna cena netto wykonania przedmiotu zamówienia przez ww. wykonawcę wynosi 14.000,00 zł; (słownie: czternaście tysięcy złotych, gr.00/100), cena brutto 17 080,00 zł (słownie: siedemnaście tysięcy osiemdziesiąt złotych, gr.00/100).  

zamówienie na:

Wynajem i obsługę techniczną urządzeń do samoczynnej rejestracji wykroczeń polegających na przekraczaniu przez kierowców pojazdów silnikowych dozwolonej prędkości na drogach publicznych na terenie gminy Mrocza.

zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 EURO
termin składania ofert: 7 września 2005
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz.177) Urząd Miasta i Gminy informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego z dnia 05.08.2005 r., prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wynajem i obsługę techniczną urządzeń do samoczynnej rejestracji wykroczeń polegających na przekraczaniu przez kierowców pojazdów silnikowych dozwolonej prędkości na drogach publicznych na terenie gminy Mrocza. W dniu 07 września 2005 r. najkorzystniejszą ofertę złożył i zamówienia publicznego udzielono firmie: Zakład Usługowo-Produkcyjny „MERON”, 80-451 Gdańsk, ul. Kościuszki 7/9. Cena netto wykonania przedmiotu zamówienia przez ww. wykonawcę wynosi 30,00 zł; (słownie: trzydzieści złotych, gr.00/100), cena brutto 36,60 zł (słownie: trzydzieści sześć złotych, gr.60/100). 

zamówienie na:

na dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Mrocza

zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 EURO
termin składania ofert: 22 lipca 2005
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz.177) Urząd Miasta i Gminy informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dowożenie uczniów do Szkół Podstawowych i Gimnazjum na terenie Gminy Mrocza. W dniu 22 lipca 2005 r. najkorzystniejszą ofertę złożył i zamówienia publicznego udzielono firmie Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Bydgoszczy ul. Jagiellońska 58, skr.poczt.21; 85-097 Bydgoszcz. Łączna cena wykonania przedmiotu zamówienia przez ww. wykonawcę wynosi netto 218 580,60 zł; (słownie: dwieście osiemnaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych, gr. 60/100)brutto 233 888,40 zł; (słownie: dwieście trzydzieści trzy tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem złotych, gr. 40/100). Podpisanie umowy na świadczenie usługi dowozu uczniów nastąpi w dniu 08.08.2005r. w siedzibie UMiG Mrocza, pokój nr 304. 

zamówienie na:

na dostawę mebli i wyposażenia do pawilonu sportowego w Mroczy

zamawiający: Urząd mIasta i Gminy w Mroczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 EURO
termin składania ofert: 12 lipca 2005
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz.177) Urząd Miasta i Gminy informuje, że w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę mebli i wyposażenia do pawilonu sportowego w Mroczy w dniu 12 lipca 2005 r. najkorzystniejszą ofertę złożył i zamówienia publicznego udzielono firmie Fabryka Pomocy Naukowych Nysa Sp. z o.o. ul. Słowiańska 7, 48-300 Nysa. Łączna cena netto wykonania przedmiotu zamówienia przez ww. wykonawcę wynosi 34.911,00 zł; (słownie: trzydzieści cztery tysiące dziewięćset jedenaście złotych gr. 00/100), cena brutto 42.591,42 zł (słownie: czterdzieści dwa tysiące pięćset dziewięćdziesiąt jeden złotych, gr.42/100). Na podstawie art. 89, ust.1, pkt2 Zamawiający odrzucił jedną ofertę. Odrzucona oferta nie spełniała wymogów formalnych określonych w punkcie 6 SIWZ. Z godnie z warunkami określonymi w SIWZ ofertę należało złożyć w dwóch zamkniętych kopertach – wewnętrznej i zewnętrznej, zapieczętowanych i opisanych w sposób gwarantujący zachowanie poufności ich treści oraz zabezpieczających ich nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperty winny być adresowane na Zamawiającego z podaniem przedmiotu przetargu. Oferta złożona przez „Meblo – Styl” A. Dobosz, Przybrda 20/2, 78-421 Drzonowo, nie została opisana w sposób gwarantujący jej nienaruszalność do czasu otwarcia ofert. Zapakowana była w jedną kopertę bez podania przedmiotu postępowania. Na kopercie umieszczono jedynie adres Zamawiającego. Koperta z ofertą została otworzona przed terminem otwarcia ofert w trakcie obsługi kancelaryjnej sekretariatu. Zamawiający jest zobowiązany do równego traktowania wszystkich wykonawców występujących w prowadzonym postępowaniu. Odrzucona oferta nie została przedłożona w sposób określony w specyfikacji. 

zamówienie na:

na dowożenie i odwożenie uczniów z miejscowości Drążno, Drążonek, Samsieczynek do Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Gminie Mrocza CPV - 60116100-5 - Nieregularny transport osób

zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 EURO
termin składania ofert: 6 lipca 2005
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz.177) Urząd Miasta i Gminy informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: dowożenie i odwożenie uczniów z miejscowości Drążno, Drążonek, Samsieczynek do Szkół Podstawowych i Gimnazjum w Gminie Mrocza W dniu 06 lipca 2005 r. najkorzystniejszą ofertę złożył i zamówienia publicznego udzielono firmie: Sklep Spożywczo – Przemysłowy, Usługi Transportowe Zofia Splitt, 89-115 Mrocza, Drążno 2. Łączna cena wykonania przedmiotu zamówienia przez ww. wykonawcę wynosi netto 3,80 zł za 1km; cena brutto 4,06 zł za 1km wykonania usługi. Podpisanie umowy na świadczenie usługi dowozu uczniów nastąpi 15 lipca 2005 r. w siedzibie UMiG Mrocza, pokój nr 304 

zamówienie na:

na remont nawierzchni drogi gruntowej transportu rolniczego na długości 1000m relacji Ostrowo - Drzewianowo

zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 EURO
termin składania ofert: 30 czerwca 2005
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz.177) Urząd Miasta i Gminy informuje, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na remont nawierzchni drogi gruntowej transportu rolniczego na długości 1000m relacji Ostrowo – Drzewianowo zostało unieważnione na podstawie art.93, ust1, pkt4. ustawy Prawo zamówień publicznych. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

zamówienie na:

zaciągnięcie kredytu komercyjnego długoterminowego w wysokości 200.000,00 złotych na realizację zadania pod nazwą „budowa zaplecza sportowego wraz z siłownią na stadionie w Mroczy”. CPV - 66130000-0 - Usługi udzielania kredytu

zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 EURO
termin składania ofert: 29 czerwca 2005
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz.177) Urząd Miasta i Gminy informuje, że w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu komercyjnego długoterminowego w wysokości 200.000,00 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych) na realizację zadania pod nazwą „budowa zaplecza sportowego wraz z siłownią na stadionie w Mroczy”, w dniu 29 lipca 2005 r. najkorzystniejszą ofertę złożył i zamówienia publicznego udzielono firmie: Bank Ochrony Środowiska S.A. Oddział w Bydgoszczy, ul. Bernardyńska 13, 85-950 Bydgoszcz. Łączna cena wykonania przedmiotu zamówienia przez ww. wykonawcę wynosi 32.306,16 zł; cena brutto (słownie: trzydzieści dwa tysiące trzysta sześć złotych gr. 16/100).  

zamówienie na:

wykonanie dwóch piezometrów obserwacyjnych do głębokości 20m każdy

zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 Euro
termin składania ofert: 1 czerwca 2005
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz.177) Urząd Miasta i Gminy informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: wykonanie dwóch piezometrów obserwacyjnych do głębokości 20m każdy. W dniu 01 czerwca 2005 r. najkorzystniejszą ofertę złożył i zamówienia publicznego udzielono firmie: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SOLO”, ul. Świecka 52/9, 89-500 Tuchola. Łączna cena netto wykonania przedmiotu zamówienia przez ww. wykonawcę wynosi 15.000,00 zł; (słownie: piętnaście tysięcy złotych, gr.00/100); cena brutto 18.300,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy trzysta złotych, gr.00/100).  

zamówienie na:

utwardzenie terenu przy pawilonie sportowym na stadionie w Mroczy zgodnie z projektem budowlanym branży małej architektury

zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 EURO
termin składania ofert: 31 maja 2005
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz.177) Urząd Miasta i Gminy informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Utwardzenie terenu przy pawilonie sportowym na stadionie w Mroczy zgodnie z projektem budowlanym branży małej architektury. W dniu 31 maja 2005 r. najkorzystniejszą ofertę złożył i zamówienia publicznego udzielono firmie: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „SOLO”, ul. Świecka 52/9, 89-500 Tuchola. Łączna cena netto wykonania przedmiotu zamówienia przez ww. wykonawcę wynosi 121.448,11 zł; (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy czterysta czterdzieści osiem złotych, gr.11/100); cena brutto 148.166,69 zł (słownie: sto czterdzieści osiem tysięcy sto sześćdziesiąt sześć złotych, gr.69/100).  

zamówienie na:

cząstkową naprawę nawierzchni dróg i ulic gminnych

zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 EURO
termin składania ofert: 16 maja 2005
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 oraz 93, ust.3, ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz.177) Urząd Miasta i Gminy informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Cząstkową naprawę masą asfaltową nawierzchni dróg i ulic gminnych. W dniu 16 maja 2005 r. najkorzystniejszą ofertę złożył i zamówienia publicznego udzielono firmie: Zakład Usług Komunalnych inż. Roman Pilarski, ul. Pocztowa 3/9, 89-115 Nakło nad Notecią. Łączna cena netto wykonania remontu cząstkowego jednego metra kwadratowego (1m2) nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową i grysem twardym wynosi: - od 2cm do 4cm = 15,00 zł, (brutto 18,30 zł.); - od 4cm do 6cm = 18,00 zł, (brutto 21,96 zł);  

zamówienie na:

wykonanie usług geodezyjnych dla Gminy Mrocza

zamawiający: Urząd Miasta i Gminy Mrocza
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 EURO
termin składania ofert: 22 kwietnia 2005
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19, poz.177) Urząd Miasta i Gminy informuje, że w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Wykonanie usług geodezyjnych dla gminy Mrocza. W dniu 22 kwietnia 2005 r. najkorzystniejszą ofertę złożył i zamówienia publicznego udzielono firmie: D. Cichowski, J. Sobierajski s.c. Usługi Geodezyjne, 89-100 Nakło nad Notecią ul. Ks. P. Skargi 6. Łączna cena netto wykonania przedmiotu zamówienia przez w/w wykonawcę wynosi 5.930,00 zł; cena brutto 7.234,60 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście trzydzieści cztery złote, gr.60/100).  

zamówienie na:

na dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miasta i Gminy Mrocza, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy oraz Zakładu Robót Publicznych w Mroczy

zamawiający: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy
tryb zamówienia: Przetarg nieograniczony
nr sprawy:
wartość: poniżej 60.000 EURO
termin składania ofert: 21 lutego 2005
wynik postępowania: Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29.01.2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. nr 19 póz. 177) Urząd Miasta i Gminy informuje, że w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę materiałów biurowych dla Urzędu Miasta i Gminy Mroczą, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy oraz Zakładu Robót Publicznych w Mroczy. W dniu 21 lutego 2005 r. najkorzystniejszą ofertę złożył i zamówienia publicznego udzielono firmie: Część I - materiały biurowe: Zakład Usługowo - Handlowy „Stempgraf' Bogusław Okoniewski, 89-115 Mroczą, ul. Kościelna 12. Koszt wykonania zamówienia łącznie - netto 517,89 zł; brutto - 631,83 zł (słownie brutto: sześćset trzydzieści jeden złotych, gr. 83/100); Część II - tonery, cartidge, kasety barwiące do drukarek i kserokopiarek: „NOWEX" s.c. - Piotr Kozakiewicz, Paweł Kozakiewicz, 85-073 Bydgoszcz, ul. Sielanka 16 koszt wykonania zamówienia łącznie - netto 1933,00 zł; brutto - 2358,26 zł (słownie brutto: dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt osiem złotych, gr. 26/100). Część III - druki urzędowe: „REMI-B" Krzysztof Boiński i Adam Krokowski, 43-382 Bielsko-Biała, ul. Strażacka 35 koszt wykonania zamówienia łącznie - netto 234,27 zł; brutto - 285,81 zł (słownie brutto: dwieście osiemdziesiąt piec złotych, gr. 81/100). Jednocześnie informuję, że na podstawie art. 89, ust. l, pkt2 Zamawiający odrzucił jedną ofertę złożoną na część II - tonery, cartidge, kasety barwiące do drukarek i kserokopiarek. Odrzucona oferta nie spełniała wymogów formalnych określonych w punkcie 6 SIWZ. Zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ ofertę należało złożyć w dwóch zamkniętych kopertach -wewnętrznej i zewnętrznej, zapieczętowanych w sposób gwarantujący zachowanie poufności ich treści oraz zabezpieczających ich nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperty winny być adresowane na Zamawiającego z podaniem przedmiotu przetargu. Zamawiający jest zobowiązany do równego traktowania wszystkich wykonawców występujących w prowadzonym postępowaniu. Odrzucona oferta nie została złożona w sposób określony w SIWZ. 

Przetargi o pozycjach 1 - 16 (z 16)