Strona główna   >  Obwieszczenia

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 1 NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU NA TERENIE MIASTA I GMINY MROCZA W 2020 ROKU

20.01.2020

OGŁOSZENIE
OTWARTEGO KONKURSU OFERT NR 1
NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH
Z ZAKRESU ROZWOJU SPORTU
NA TERENIE MIASTA I GMINY MROCZA W 2020 ROKU


Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza działając na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1468 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXI/279/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Mrocza (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.   z 2017r. poz. 1010) ogłasza otwarty konkurs ofert nr 1 na realizację zadania publicznego
z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Mrocza w 2020 roku.

I. Zasady przyznawania dotacji


1. W otwartym konkursie mogą uczestniczyć kluby sportowe o których mowa w art. 3 i art. 4 ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie.
2. Dotację celową z budżetu Gminy Mrocza może otrzymać klub sportowy działający na terenie Gminy Mrocza, nie działający w celu osiągnięcia zysku.
3. Dotacja o której mowa może być przeznaczona w szczególności na:
1) organizację i udział w rozgrywkach ligowych na szczeblu okręgowym, międzywojewódzkim lub krajowym;
2) organizację i udział w obozach (zgrupowaniach) sportowych przygotowujących do rozgrywek ligowych;
3) realizację programu szkolenia sportowego.
4. Przedmiotem dotacji może być wsparcie finansowe klubu sportowego w zakresie zadań określonych w ust. 3 obejmujących:
1) koszty bezpośrednie:
a) transport zbiorowy,
b) wyżywienie i zakwaterowanie, w przypadku obozów (zgrupowań) sportowych,
c) wynajem obiektów dla celów realizacji zadania,
d) opieka medyczna, badania lekarskie,
e) zakup środków doraźnej pomocy medycznej,
f) opłaty sędziowskie,
g) opłaty związkowe, rejestracyjne, licencje, zezwolenia, ubezpieczenia (dotyczące udziału zespołu w rozgrywkach ligowych),
h) umowy zawarte z firmami ochroniarskimi,
i) stypendia sportowe i wynagrodzenia kadry szkoleniowej,
j) zakup sprzętu sportowego,
k) utrzymanie bazy sportowej przeznaczonej do prowadzenia szkoleń sportowych.
2) koszty pośrednie związane z realizacją zadania do 10 % wartości udzielonej dotacji, obejmujące koszty zarządu i administracji, w tym: obsługę księgową i administracyjną, opłaty czynszowe, opłaty mediów, zakup artykułów biurowych.
5. Dotacja nie może być przeznaczona na finansowanie wydatków z tytułu:
a) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sanacyjnych nałożonych na kluby sportowe lub jego zawodnika,
b) zobowiązań klubu sportowego związanych ze spłatą zaciągniętej pożyczki, kredytu lub wykupu papierów wartościowych oraz kosztów obsługi zadłużenia,
c) kosztów, które klub sportowy poniósł na realizację przedsięwzięcia przed zawarciem umowy o udzielenie wsparcia,
d) wypłaty wynagrodzeń dla organów klubu sportowego, tj. członków zarządu, Sekretarza, skarbnika,
e) kosztów transferu zawodnika,
f) kosztów dojazdu zawodników, szkoleniowców i trenerów na treningi.

6. Dotacja może być przyznana w wysokości do 90 % planowanych kosztów realizacji zadania.
7. Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z otrzymaniem dotacji. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne, złożone terminowo i według obowiązującego wzoru. Środki przeznaczone na jedno zadanie mogą zostać rozdysponowane pomiędzy kilku oferentów.

8. W przypadku otrzymania dotacji w wysokości mniejszej niż wnioskowana, oferent zobowiązany jest dostarczyć zaktualizowany harmonogram i kosztorysu realizacji zadania     w terminie 14 dni od dnia opublikowania rozstrzygnięcia konkursu.

II. Termin i warunki realizacji zadania

1. Termin realizacji zadania – od podpisania umowy do 31 grudnia 2020 roku.
2. Zadanie powinno być zrealizowane przy zachowaniu następujących warunków:
1) przekazywanie dotacji odbywa się na podstawie pisemnej umowy, zawierającej elementy wymienione w  art. 221 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
2) dotacja przekazywana jest na wyodrębniony rachunek bankowy klubu sportowego, w terminach zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z realizacji zadania,
3) dotacja podlega zwrotowi na zasadach określonych w art. 251 i następnych ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych,
4) umowa może być zmieniona w drodze aneksu zawartego w formie pisemnej,
5) w umowie można ująć zapisy dopuszczające przesunięcia przez klub sportowy, pomiędzy pozycjami kosztorysu projektu, do 10 % istniejącej pozycji kosztorysowej bez konieczności aneksu do umowy

III. Wysokość środków publicznych


1. Wysokość środków publicznych przewidzianych na wsparcie zadań własnych Gminy Mrocza w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2020r. wynosi 215.000,00 zł.
2. Kwota wsparcia może ulec zmianie, jeżeli zaistnieje konieczność zmiany budżetu Gminy Mrocza na 2020 rok w części przeznaczonej na realizację ww. zadań z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia w dniu ogłoszenia konkursu.


IV. Termin i warunki składania ofert

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie określonym w ogłoszeniu pisemnej oferty na realizację zadania. Oferty wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem tytułu zadania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 lutego 2020r., do godz. 16.00 w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Mrocza, Plac 1 Maja 20, 89-115 Mrocza. Ofertę można również przesłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta i Gminy Mrocza, Plac 1 Maja 20, 89-115 Mrocza.
Oferty, które wpłyną do Urzędu po tym terminie nie będą rozpatrywane.

2. Ofertę należy składać zgodnie z wzorem określonym w Załączniku nr 1 do uchwały
Nr XXXI/279/2017 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 24 lutego 2017r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Mrocza.
Druki można pobierać w Referacie Obsługi Administracyjnej i Promocji Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy (biuro nr 311). Druki są także dostępne w wersji elektronicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Mrocza (www.bip.mrocza.pl) oraz w zakładce Organizacje pozarządowe /Ogłoszenia na stronie: www.mrocza.pl
3. W przypadku złożenia kserokopii żądanych dokumentów wymaga się ich potwierdzenia przez oferenta za zgodność z oryginałem (ze wskazaniem daty, imienia nazwiska                oraz formuły „za zgodność z oryginałem” i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania podmiotu na każdej stronie dokumentu).

4. Do oferty należy załączyć:
1) kopia statutu klubu sportowego, potwierdzona za zgodność z oryginałem,
2) aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru,
3) wstępne  sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok, a do dnia 31 marca 2020r. dostarczyć  należy sprawozdania ostateczne.

V. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty


1. Kryteria wyboru oferty:
1) znaczenie zgłoszonego przedsięwzięcia dla rozwoju sportu na terenie Gminy Mrocza;
2) wysokość środków budżetowych przeznaczonych na ten cel;
3) przedstawiony kosztorys i opis przedsięwzięcia;
4) doświadczenie w dotychczasowej współpracy z wnioskodawcą;
5) dotychczasowe wyniki i osiągnięcia sportowe wnioskodawcy.

Pobierz ogłoszenie (1321kB) pdf
WNIOSEK O UDZIELENIE DOTACJI CELOWEJ (48kB) word
SPRAWOZDANIE Z WYKORZYSTANIA UDZIELONEJ DOTACJI CELOWEJ (49kB) word

Wyniki otwartego konkursu ofert (149kB) pdfWytworzył: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (20 stycznia 2020)
Opublikował: Ewelina Musiał (21 stycznia 2020, 12:30:26)

Ostatnia zmiana: Ewelina Musiał (21 lutego 2020, 07:36:17)
Zmieniono: Dodanie wyników otwartego konkursu ofert

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 33

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij