Zawiadomienie-Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na dz. nr 159 obr. Wiele (dot. wniosku z dnia 07.02.2023r.)17.03.2023

Zawiadomienie-Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie - Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW na dz. nr 159 obr. Wiele (dot. wniosku z dnia 07.02.2023r.)

17.03.2023

Zawiadomienie-Obwieszczenie o niezałatwieniu sprawy w terminie o nie wydaniu postanowienia w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, o którym mowa w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 ze zm.) dla przedsięwzięcia polegającego na „Budowie instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 159, położonej w obrębie Wiele”, w terminie określonym w art. 65 ust. 1 ww. ustawy, z uwagi na konieczność uzyskania opinii Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Inowrocławiu.
Wobec powyższego, działając na podstawie art. 36 § 1 K.p.a. wyznacza się nowy termin załatwienia sprawy do dnia 17.04.2023 r.
Dotyczy sprawy: RR.6220.1.2023 wszczętej na wniosek z dnia 03.02.2023 r.
Pobierz obwieszczenie (93kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (17 marca 2023)
Opublikował: Magdalena Kobylarz (17 marca 2023, 12:01:17)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 72