Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne
Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (19)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (6)

uzasadnienie wyboru: Burmistrz Miasta i Gminy Mrocza informuje, iż postępowanie konkursowe Nr 2/2020 na stanowisko Dyrektora Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy zakończono bez rozstrzygnięcia. Uzasadnienie nierozstrzygnięcia konkursu: brak ofert.


Wytworzył: Burmistrz MiG Mrocza (4 lutego 2020)
Wprowadził: Sebastian Mazur (5 lutego 2020, 14:09:21)stanowisko:

Dyrektora Miejsko -Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy

miejsce pracy: Mrocza
termin składania dokumentów: 31 stycznia 2020  13:00
OGŁOSZENIE NR 2/2020
                                                                         
BURMISTRZ
 MIASTA I GMINY MROCZA

ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Miejsko -Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy
Wymiar etatu: pełny etat

Zatrudnienie: stosunek pracy na podstawie powołania – na okres 3 lat

Miejsce wykonywania pracy: Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Mroczy, ul. Śluzowa 6,
89-115 Mrocza

I.  Wymagania kwalifikacyjne kandydata i sposób ich dokumentowania

  1.  Wymagania niezbędne (formalne):
 
1)   obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 2)   pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 3)  wykształcenie wyższe, preferowane będą osoby posiadające wykształcenie specjalistyczne w zakresie bibliotekarstwa a także doświadczenie w pracy w instytucjach prowadzących działalność kulturalną oraz w urzędach organów administracji rządowej lub samorządowej na stanowisku ds. działalności kulturalnej,
4)    co najmniej 3 letni staż pracy w instytucji kultury,
5)   kandydat nie może być karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2019r., poz. 1440)
6)    stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku.
7)   kandydat nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

2) Zakres zadań na stanowisku obejmuje w szczególności:

    a) kierowanie działalnością i zarządzanie Miejsko- Gminną Biblioteką Publiczną w Mroczy oraz reprezentowanie jednostki na zewnątrz,
    b) realizacja celów i zadań statutowych oraz realizacja przedstawionego programu działania instytucji kultury,
    c) prowadzenie gospodarki finansowej w oparciu o obowiązujące przepisy,
    d) pozyskiwanie pozabudżetowych środków finansowych, w tym środków z programów unijnych,
    e) opracowywanie wewnętrznych aktów prawnych,
    f) sporządzanie sprawozdań z prowadzonej działalności,
    g) sprawowanie nadzoru nad majątkiem jednostki.

   3. Wymagania dodatkowe:

    1) znajomość aktów prawnych dotyczących instytucji kultury ze szczególnym uwzględnieniem: ustawy o bibliotekach, ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, o rachunkowości, ustawy prawo zamówień publicznych,
   2) znajomość problematyki związanej z funkcjonowaniem instytucji kultury i zagadnień branży kulturalnej,
   3) znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych w tym z dotacji Unii Europejskiej,
  4)  predyspozycje menadżerskie i organizatorskie,
  5)   dodatkowe kwalifikacje zawodowe (w tym ukończone studia podyplomowe, kursy z zakresu zarządzania instytucjami kultury)
  6)  umiejętność organizacji pracy i doświadczenie w kierowaniu zespołem pracowników,
  7)  preferowane będą osoby posiadające doświadczenie w pracy w instytucjach kultury oraz w urzędach organów administracji rządowej lub samorządowej na stanowisku bibliotekarz znające obowiązujące przepisy w zakresie funkcjonowania instytucji kultury, mienia komunalnego i finansów publicznych.

  II.  Wymagane dokumenty:

1)  list motywacyjny, z uzasadnieniem ubiegania się kandydata na stanowisko dyrektora
Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy,
2)  życiorys (CV) z opisem przebiegu pracy zawodowej,
3)  kwestionariusz osobowy osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4)  autorską pisemną koncepcję funkcjonowania Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy ze szczególnym uwzględnieniem perspektywicznej wizji rozwoju działalności (uwzględniającą zakres programowy, organizacyjny i finansowy) na okres 3 lat,
5)  kserokopie świadectw pracy (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem), kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
6)  kserokopie dokumentów potwierdzających ukończenie kursów, szkoleń (potwierdzone przez kandydata za zgodność z oryginałem),
7)  oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
8)  oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa  w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 1440),
 9)  oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
10)  oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych,
 11)  zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy,
    Zgoda kandydata na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy.

    Termin i miejsce złożenia wniosku o przystąpienie do konkursu:

    Wymagane dokumenty aplikacyjne (własnoręcznie podpisane) należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na stanowisko Dyrektora Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy” do dnia 31stycznia 2020 roku do godz.13.00 osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy   Mrocza, ul. Plac 1 Maja 20, sekretariat, I piętro lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy, ul. Plac 1 Maja 20, 89-115 Mrocza.
    W przypadku wysłania aplikacji drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu niekompletne lub złożone po wyznaczonym terminie nie będą rozpatrywane.

Uwagi końcowe:

Dostarczone dokumenty zostaną poddane  analizie przez komisję rekrutacyjną powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza.

W wyniku analizy dokumentów, komisja wytypuje listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.

Przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi do 07 lutego 2020 r.

Informacje dotyczące warunków organizacyjno-finansowych działalności Miejsko- Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy będą udostępnione, w tym jej planów finansowych i rzeczowych na okresy po rozstrzygnięciu konkursu, jeżeli w danej instytucji kultury plan rzeczowy jest opracowywany, oraz inne ogólne informacje na temat działalności instytucji kultury, zostaną udostępnione na wniosek drogą mailową.

Informacja o wynikach konkursu umieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy i w siedzibie Miejsko  Gminnej Biblioteki Publicznej w Mroczy.

Pobierz pełna treść ogłoszenia (1186kB) pdf

Informacja o wyniku konkursu (22kB) pdfWytworzył: Zastępca Burmistrza - Waldemar Chudzik (17 stycznia 2020)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (20 stycznia 2020, 13:14:16)

Ostatnia zmiana: Sebastian Mazur (5 lutego 2020, 18:16:26)
Zmieniono: Dodanie pliku wyniku konkursu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 159

wersja do zapisu wersja do druku

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Więcej szczegółów w naszej Polityce Cookies.

Zamknij