Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2021

wybrany kandydat: Barbara Modrzejewska, Białowieża 
uzasadnienie wyboru: w załączniku


Wytworzył: Waldemar Chudzik - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (11 grudnia 2020)
Wprowadził: Rafał Kowalkowski (14 grudnia 2020, 14:18:11)stanowisko:

Inspektor ds. Obronności, Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej

miejsce pracy: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy
termin składania dokumentów: 7 grudnia 2020  15:00
RO.2110.7.2020

OGŁOSZENIE O NABORZE NA
WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
z dnia 24 listopada 2020 r.
    1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Mroczy
Plac 1 Maja 20
89- 115 Mrocza


    2. Określenie stanowiska:

Inspektor ds. obronności, zarządzania kryzysowego
i obrony cywilnej


    3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem:

Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, pracownikiem samorządowym może być osoba, która:
        a) jest obywatelem polskim;
        b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
        c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
        d) posiada wykształcenie wyższe i 3 lata stażu pracy lub;
        e) posiada wykształcenie średnie i 5 lat stażu pracy;
        f) cieszy się nieposzlakowaną opinią.

    4.  Wymagania dodatkowe  związane ze stanowiskiem:


a) znajomość ustaw i innych przepisów niezbędnych w realizowaniu zadań na danym stanowisku, tj.:
    • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym;
    • ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych;
    • ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego;
    • ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej;
    • ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym;
    • ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych;
    • rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie warunków i trybu planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego
    • rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.  w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu działania archiwów zakładowych.

b) umiejętność samodzielnej organizacji pracy;
c) sumienność, dokładność, odpowiedzialność;
d) umiejętność pracy w zespole;
e) umiejętności rozwiązywania problemów;
f) wysoka kultura osobista;
g) odporność na czynniki stresogenne;
h) umiejętność obsługi komputera (MS Office).
 
    5. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy

W zakresie Obronności:
    1) realizowanie zadań określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP;
    2) opracowywanie i aktualizacja dokumentów  pozamilitarnych przygotowań obronnych;
    3) opracowywanie i aktualizacja dokumentów  dotyczących organizacji  Urzędu na czas wojny;
    4) opracowywanie  i aktualizacja dokumentów  operacyjnych  funkcjonowanie  gminy  w  warunkach kryzysu i wojny;
    5) opracowywanie i uaktualnienie dokumentacji stałego dyżuru;
    6) wykonywanie zadań związanych z rejestracją, kwalifikacją wojskową oraz służbą wojskową;
    7) opracowywanie  dokumentacji,  organizowanie  szkoleń  oraz  realizacja  innych  przedsięwzięć przygotowawczych do prowadzenia Akcji Kurierskiej;
    8) planowanie, organizowanie szkolenia obronnego oraz prowadzenie dokumentacji szkoleniowej;
    9) planowanie i prowadzenie kontroli problemowych, a także doraźnych w jednostkach podległych
i nadzorowanych;
    10) opracowywanie i aktualizacja dokumentów podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa;
    11) wykonywanie zadań wynikających ze współpracy cywilno-wojskowej  oraz obowiązków
państwa-gospodarza  / HNS /;

W zakresie Obrony Cywilnej:
    1) realizowanie zadań związanych z obroną cywilną;
    2) dokonywanie oceny stanu przygotowań obrony cywilnej gminy;
    3) opracowywanie i aktualizowanie planu obrony cywilnej;
    4) opracowywanie i uzgadnianie planów działania;
    5) organizowanie   i koordynowanie szkoleń oraz ćwiczeń  obrony cywilnej;
    6) organizowanie szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony;
    7) przygotowanie i zapewnienie działania gminnego systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach;
    8) tworzenie i przygotowanych do działań jednostek organizacyjnych obrony cywilnej;
    9) przygotowywanie i organizowanie ewakuacji ludności na wypadek powstania masowego zagrożenia dla życia i zdrowia na znacznym obszarze;
    10) planowanie  i  zapewnienie  środków  transportowych,  warunków  bytowych  oraz  pomocy przedmedycznej, medycznej i społecznej dla ewakuowanej  ludności;
    11) planowanie  i  zapewnienie  ochrony  płodów  rolnych  i  zwierząt  gospodarskich  oraz  produktów żywnościowych i pasz, a także ujęć i urządzeń wodnych na wypadek zagrożenia zniszczeniem;
    12) planowanie i zapewnienie ochrony oraz ewakuacji dóbr kultury i innego mienia  na  wypadek zagrożenia zniszczeniem;
    13)  wyznaczenie zakładów  opieki  zdrowotnej  zobowiązanych  do  udzielania  pomocy  medycznej poszkodowanym  w  wyniku  masowego  zagrożenia  życia  i  zdrowia  ludności  oraz  nadzorowanie przygotowanych tych zakładów do niesienia tej pomocy;
    14) zapewnienie dostaw wody pitnej dla ludności i wyznaczonych zakładów przemysłu spożywczego oraz wody dla urządzeń specjalnych do likwidacji skażeń i do celów przeciwpożarowych;
    15) zaopatrywanie organów i formacji obrony cywilnej w sprzęt, środki techniczne
i umundurowanie niezbędne do wykonywania zadań obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywanie, konserwacji, eksploatacji, remontu i wymiany tego sprzętu, środków technicznych oraz umundurowania;
    16)  integrowanie  sił obrony cywilnej oraz innych  służb, w tym sanitarno-epidemiologicznych
i  społecznych organizacji ratowniczych do prowadzenia akcji ratunkowych oraz likwidacji skutków klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska;
    17) współpraca z terenowymi organami  administracji wojskowej;
    18) współdziałanie w zakresie  obrony cywilnej w ramach województwa i powiatu;
    19) przeprowadzanie kontroli problemowej w zakresie obrony cywilnej na terenie gminy;
    20) opracowywanie okresowych informacji dotyczących realizowanych zadań obrony cywilnej;
    21) ustalenie wykazu instytucji państwowych, przedsiębiorców i innych jednostek organizacyjnych oraz społecznych  organizacji  ratowniczych  funkcjonujących  na  terenie  gminy  przewidzianych  do prowadzenia przygotowań i realizacji przedsięwzięć w zakresie obrony cywilnej;

W zakresie Zarządzania Kryzysowego:
    1) opracowywanie i przygotowanie do zatwierdzenia gminnego planu zarządzania kryzysowego oraz jego aktualizacja;
    2) realizacja wytycznych do gminnych  planów zarządzania kryzysowego;
    3) zapewnienie przepływu informacji na potrzeby zarządzania kryzysowego, a także współdziałanie
z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej oraz współpraca z podmiotami prowadzącymi monitoring zagrożeń;
    4) monitorowanie, analizowanie i prognozowanie rozwoju zagrożeń na obszarze gminy oraz współpraca z zespołami zarządzania kryzysowego powiatu;
    5) zapewnienie funkcjonowania gminnego zespołu zarządzania kryzysowego w tym dokumentowanie jego działań;
    6) współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze i humanitarne;
    7) opracowywanie  i aktualizacja planu dystrybucji preparatów jodowych na teranie gminy
na  wypadek wystąpienia zagrożenia radiacyjnego;

W zakresie Ochrony Informacji Niejawnych:
    1) wykonywanie niektórych czynności w zakresie ochrony informacji niejawnych;
    2) wykonywanie innych czynności powierzonych przez kierownictwo Urzędu.

    6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
 
    1) Praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na parterze, w budynku nie posiadającym windy.
    2) Pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.
            Dla stanowiska pracy opracowana jest ocena ryzyka zawodowego, z którą można zapoznać     się w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich.

    7. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%


W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi  5%.

    8. Wskazanie wymaganych dokumentów

        a) Oświadczenie o danych osobowych, o których mowa w art. 22 1 § 1 ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. -  Kodeks pracy, stanowiące załącznik nr 4 do regulaminu naboru;
        b) kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez składającego;
        c) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez składającego;
        d) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
        e) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
        f) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz  
z  dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Wymagane w przypadku uzyskania wskaźnika poniżej 6% zatrudniania określonego w punkcie 7.


    9. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów

    1) Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem
i adresem do korespondencji kandydata, z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko:  Inspektora ds. obronności, zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Urzędzie Miasta
i Gminy w Mroczy (Pl. 1 Maja 20, 89- 115 Mrocza) w terminie do 7 grudnia 2020 r.
    2) Dokumenty aplikacyjne można złożyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, przy czym decyduje data złożenia dokumentów bezpośrednio  w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy przy Pl. 1 Maja 20 lub data faktycznego wpływu korespondencji pocztowej do Urzędu Miasta i Gminy
w Mroczy. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu  po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
    3) Informacji o naborze na wolne stanowisko urzędnicze udziela Inspektor ds. kadrowych,
tel. 52 386 74 13.

Mrocza, dnia 24 listopada 2020 r.


Pobierz pełną treść ogłoszenia (354kB) pdf
Pobierz oświadczenie (30kB) pdf
Pobierz oświadczenie - wersja edytowalna (45kB) word

Informacja o wynikach naboru z uzasadnieniem (41kB) pdf

KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1; tzw. „RODO”), jako informuję, że:

    1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Mroczy, reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (89-115 Mrocza. Pl. 1 Maja 20, tel. 52 386 74 10);

    2) Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iodo@mrocza.pl,

    3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w szczególności w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje.

    4) Podstawą prawną przetwarzania są:
        a) przepisy kodeksu pracy i wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze, ustawa
o pracownikach samorządowych oraz inne przepisy prawa – w zakresie danych osobowych – art. 221 Kodeksu pracy, co stanowi wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).
        b) uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w zakresie danych zebranych podczas postępowania rekrutacyjnego (Administrator danych ma uzasadniony interes w tym,
aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności – jest to niezbędne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które prowadzona jest rekrutacja).
        c) Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeżeli zostaną przekazane nam inne dane niż wynikające z przepisów prawa.

    5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z rekrutacją, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami. Okres przechowywania danych osobowych może zostać wydłużony o okresy przedawnienia, w związku z obroną przed roszczeniami, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 5 ust. 1 lit. b RODO).

    6) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.

    7) Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych: to osoby zapoznające się z informacjami udostępnionymi na tablicy ogłoszeń Urzędu, osoby reprezentujące podmioty wykonujące czynności kontrolne na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy w procesie rekrutacji, operator pocztowy, firma obsługująca system informatyczny służący do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

    8) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
        a) prawo dostępu do danych osobowych;
        b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych, czego nie można interpretować jako możliwość uzupełnienia dokumentacji złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze po upływie terminu do jej składania;
        c) prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie;
        d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  
        e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu;
        f) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymywania od nas swoich danych osobowych, przy czym prawo to przysługuje Pani/Panu tylko w zakresie tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody
        g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

    9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji procesu rekrutacji. W zakresie danych osobowych, które mogą być przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, ich podanie jest dobrowolne.

    10) Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji na dane stanowisko, zostaną dołączone do jego akt i  będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawę  z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnymi archiwach, w tym rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Po tym okresie zostaną w sposób trwały i nieodwracalny zniszczone. Dokumenty aplikacyjne osób nie wyłonionych w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres 4 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru. Po tym terminie zostaną poddane brakowaniu.

    11) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

    12) Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

metryczka


Wytworzył: Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza - Waldemar Chudzik (24 listopada 2020)
Opublikował: Ewelina Musiał (25 listopada 2020, 10:40:12)

Ostatnia zmiana: Rafał Kowalkowski (15 grudnia 2020, 12:40:07)
Zmieniono: korekta wyświetlania informacji o wyniku naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 414