Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Aktualne  >  2021

wybrany kandydat: Milena Gałęska, Mrocza 
uzasadnienie wyboru: Uzasadnienie wyboru w załączniku


Wytworzył: Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (14 grudnia 2020)
Wprowadził: Sebastian Mazur (14 grudnia 2020, 19:35:02)stanowisko:

MŁODSZY REFERENT DS. DOCHODÓW

miejsce pracy: Urząd Miasta i Gminy w Mroczy
termin składania dokumentów: 1 grudnia 2020  16:00
RO.2110.6.2020

OGŁOSZENIE O NABORZE NA 
WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 
z dnia 19 listopada 2020 r.


1. Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Mroczy
Plac 1 Maja 20
89- 115 Mrocza


2. Określenie stanowiska:

MŁODSZY REFERENT DS. DOCHODÓW
w Referacie Finansowo- Budżetowym

3. Wymagania niezbędne związane ze stanowiskiem: 

Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych, pracownikiem samorządowym może być osoba, która:
        a) jest obywatelem polskim;
        b) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
        c) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane 
z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
        d) posiada co najmniej wykształcenie średnie;
        e) cieszy się nieposzlakowaną opinią.


4.  Wymagania dodatkowe  związane ze stanowiskiem: 

    a) znajomość ustaw i innych przepisów niezbędnych w realizowaniu zadań na danym stanowisku, tj.:
- ustawy o samorządzie gminnym;
- ustawy o pracownikach samorządowych;
- ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego;
- ustawy - Ordynacja podatkowa;
- ustawy o finansach publicznych;
- ustawy o rachunkowości;
- ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- ustawy o opłacie skarbowej;
- ustawy o podatkach i opłatach lokalnych
- rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej;
- rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych; 
- rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej;

b) umiejętność samodzielnej organizacji pracy;
c) sumienność, dokładność, odpowiedzialność;
d) umiejętność pracy w zespole;
e) umiejętności rozwiązywania problemów;
f) wysoka kultura osobista; 
g) odporność na czynniki stresogenne;
h) umiejętność obsługi komputera (MS Office), 
i) znajomość programu księgowość budżetowa, środki trwałe, System Zarządzania Budżetem Jednostek Samorządu Terytorialnego BeSTti@


5. Wskazanie zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy

    1) Prowadzenie ewidencji księgowej zdarzeń gospodarczych dotyczących dochodów budżetowych, w tym także środków finansowych lub współfinansowanych z Unii Europejskiej w organie;
    2) Dekretacja dokumentów księgowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (syntetyka i analityka) oraz ich ewidencja w programie księgowym;
    3) Uzgadnianie kont syntetycznych z analityką w dochodach budżetowych;
    4) Uzgadnianie analityki dochodów z księgowością podatkową, mienia komunalnego;
    5) Księgowanie na bieżąco zmian planów budżetowych na podstawie uchwał Rady Miejskiej lub zarządzeń Burmistrza;
    6) Kontrolowanie dochodów budżetowych;
    7) Wykonywanie prac związanych z projektem budżetu, przekazywanie pracownikom oraz podległym jednostkom informacji o ostatecznych kwotach dochodów, wysokości dotacji i wpłat do budżetu wynikających z projektu budżetu lub uchwały budżetowej;  
    8) Rozliczanie zobowiązań wobec Izb Rolniczych oraz dyspozycja przelewów;
    9) Rozliczanie dochodów budżetu państwa, księgowanie i dyspozycja przelewów;
    10) Sporządzanie sprawozdań z realizacji dochodów budżetowych;
    11) Sporządzanie bilansu z wykonania budżetu oraz bilansu skonsolidowanego;
    12) Księgowanie przychodów i rozchodów środków trwałych;
    13) Uzgadnianie zapisów środków trwałych z zapisami w programie komputerowym;
    14) Umarzanie środków trwałych systemem komputerowym;
    15) Rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych;
    16) Sporządzanie sprawozdania statystycznego w zakresie środków trwałych;
    17) Sporządzanie informacji o stanie mienia komunalnego;
    18) Dyspozycja przelewów spłat pożyczek i kredytów;
    19) Uzgadnianie z jednostkami budżetowymi zasilenia kont wydatków;
    20) Sporządzanie sprawozdań w zakresie operacji finansowych, informacji i analiz wynikających z zakresu czynności;
       21) Wykonywanie innych czynności powierzonych przez kierownictwo Urzędu.

6. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku
 
    1) Praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na II piętrze w budynku nie posiadającym windy.
    2) Pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy.
Dla stanowiska pracy opracowana jest ocena ryzyka zawodowego, z którą można zapoznać się w Referacie Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich. 

7. Informacja, czy w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi  5%.


8. Wskazanie wymaganych dokumentów

        a) Oświadczenie o danych osobowych, o których mowa w art. 22 1 § 1 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. -  Kodeks pracy, stanowiące załącznik nr 4 do regulaminu naboru;
        b) kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg zatrudnienia, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez składającego;
        c) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, potwierdzone za zgodność z oryginałem przez składającego;
        d) oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
        e) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych;
        f) kandydat, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych, jest obowiązany do złożenia wraz  
z  dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. Wymagane w przypadku uzyskania wskaźnika poniżej 6% zatrudniania określonego w punkcie 7.


9. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów

    1) Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem 
i adresem do korespondencji kandydata, z dopiskiem na kopercie „Nabór na stanowisko:  Młodszego referenta ds. dochodów w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy 
(Pl. 1 Maja 20, 89- 115 Mrocza) w terminie do 1 grudnia 2020 r. 
    2) Dokumenty aplikacyjne można złożyć osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, przy czym decyduje data złożenia dokumentów bezpośrednio  w Urzędzie Miasta i Gminy w Mroczy przy Pl. 1 Maja 20 lub data faktycznego wpływu korespondencji pocztowej do Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy. Dokumenty, które wpłyną do Urzędu  po upływie wyżej określonego terminu nie będą rozpatrywane.
    3) Informacji o naborze na wolne stanowisko urzędnicze udziela Inspektor ds. kadrowych, 
tel. 52 386 74 13.

Mrocza, dnia 19 listopada 2020 r.Pobierz pełną treść ogłoszenia (319kB) pdf
Pobierz oświadczenie (31kB) pdf
Pobierz oświadczenie - wersja edytowalna (45kB) word

Ogłoszenie o wyniku naboru (40kB) pdf


KLAUZULA INFORMACYJNA

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1; tzw. „RODO”), jako informuję, że: 

    1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Miasta i Gminy w Mroczy, reprezentowany przez Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (89-115 Mrocza. Pl. 1 Maja 20, tel. 52 386 74 10);
    2) Wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, z którym może Pani/Pan kontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych poprzez: email: iodo@mrocza.pl, 
    3) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, w szczególności w celu oceny Pani/Pana kwalifikacji, zdolności i umiejętności potrzebnych do pracy na stanowisku, na które Pani/Pan aplikuje. 
    4) Podstawą prawną przetwarzania są: 
        a) przepisy kodeksu pracy i wydane na ich podstawie przepisy wykonawcze, ustawa 
o pracownikach samorządowych oraz inne przepisy prawa – w zakresie danych osobowych – art. 221 Kodeksu pracy, co stanowi wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 
        b) uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – w zakresie danych zebranych podczas postępowania rekrutacyjnego (Administrator danych ma uzasadniony interes w tym, 
aby sprawdzić Pani/Pana umiejętności – jest to niezbędne do oceny, czy jest Pani/Pan odpowiednią osobą na stanowisko, na które prowadzona jest rekrutacja). 
        c) Pani/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), jeżeli zostaną przekazane nam inne dane niż wynikające z przepisów prawa. 

    5) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji związanej z rekrutacją, ustalonym zgodnie z odrębnymi przepisami. Okres przechowywania danych osobowych może zostać wydłużony o okresy przedawnienia, w związku z obroną przed roszczeniami, co stanowi uzasadniony interes Administratora (art. 5 ust. 1 lit. b RODO). 
    6) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu. 
    7) Odbiorcy Pani/Pana danych osobowych: to osoby zapoznające się z informacjami udostępnionymi na tablicy ogłoszeń Urzędu, osoby reprezentujące podmioty wykonujące czynności kontrolne na podstawie przepisów prawa, upoważnieni pracownicy w procesie rekrutacji, operator pocztowy, firma obsługująca system informatyczny służący do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.
    8) W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa: 
        a) prawo dostępu do danych osobowych; 
        b) prawo żądania sprostowania/poprawienia danych osobowych, czego nie można interpretować jako możliwość uzupełnienia dokumentacji złożonej w odpowiedzi na ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze po upływie terminu do jej składania;
        c) prawo żądania usunięcia danych osobowych przetwarzanych bezpodstawnie; w zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; 
        d) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;  
        e) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację – w przypadkach, gdy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu; 
        f) prawo do przenoszenia Pani/Pana danych osobowych, tj. prawo otrzymywania od nas swoich danych osobowych, przy czym prawo to przysługuje Pani/Panu tylko w zakresie tych danych, które przetwarzamy na podstawie Pani/Pana zgody 
        g) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
    9) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji procesu rekrutacji. W zakresie danych osobowych, które mogą być przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody, ich podanie jest dobrowolne. 
    10) Dokumenty aplikacyjne kandydata, który zostanie wyłoniony w procesie rekrutacji na dane stanowisko, zostaną dołączone do jego akt i  będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji określonymi przez ustawę  z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego i ustawę z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnymi archiwach, w tym rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Po tym okresie zostaną w sposób trwały i nieodwracalny zniszczone. Dokumenty aplikacyjne osób nie wyłonionych w procesie rekrutacji będą przechowywane przez okres 4 miesięcy od dnia podania informacji o wyniku naboru. Po tym terminie zostaną poddane brakowaniu.
    11) Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji procesu rekrutacji, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 
    12) Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz o prawach jakie mi przysługują w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
metryczka


Wytworzył: Waldemar Chudzik - Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza (19 listopada 2020)
Opublikował: Rafał Kowalkowski (19 listopada 2020, 12:04:12)

Ostatnia zmiana: Sebastian Mazur (14 grudnia 2020, 19:35:02)
Zmieniono: Dodanie informacji o wyniku naboru

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 486