X Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 30 sierpnia 2019 r.16.08.2019

X Sesja Rady Miejskiej w Mroczy w dniu 30 sierpnia 2019 r.

16.08.2019

Przewodniczący Rady Miejskiej w Mroczy informuje, że X Sesja Rady Miejskiej w Mroczy odbędzie się w dniu 30 sierpnia 2019 r. (piątek), o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy.

Porządek obrad X Sesji Rady Miejskiej w Mroczy:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Przyjęcie porządku obrad X Sesji Rady Miejskiej w Mroczy.
 3. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej w Mroczy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym oraz o zgłoszonych interpelacjach i zapytaniach radnych
 4. Informacja Burmistrza o realizacji uchwał podjętych na IX Sesji Rady Miejskiej oraz pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Podziękowanie Sołtysom Wyrzy i Witosławia oraz powitanie nowych Sołtysów.
 6. Informacja o działalności Spółdzielni Socjalnej „Wspólnota” z Mroczy.
 7. Informacja o przygotowaniu placówek oświatowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2019/2020: Przedszkole Publiczne - Pobierz (566kB) pdf
 8. Podjęcie uchwał:
  1) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy - Pobierz (31kB) rar
  2) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektor Miejsko – Gmnnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mroczy - Pobierz (30kB) rar
  3) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Mrocza - Pobierz (26kB) rar
  4) w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Ostrowo, oznaczonej numerem ewidencyjnym 206/16, o pow. 2,2371 ha, stanowiącej własność Gminy Mrocza przeznaczonej pod budowę biogazowni rolniczej - Pobierz (9kB) plik
  5) w sprawie dokonania zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2013 - Pobierz (2659kB) rar
  6) w sprawie dokonania zmian w budżecie Gminy Mrocza na 2019 r. - Pobierz (931kB) rar
  7) w sprawie zmiany uchwały Nr VI/54/2019 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2019 r., maksymalnej kwoty dofinansowania oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przeznaczone w 2019 r. ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli - Pobierz (35kB) word
  8) zmieniająca Uchwałę Nr XXVI/202/2012 Rady Miejskiej w Mroczy z dnia 31 sierpnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Mrocza, udostępnionych przewoźnikom i operatorom, zasad korzystania z nich oraz opłat za korzystanie - Pobierz (78kB) word
  9) uchwalenia regulaminu Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” w Mroczy - Pobierz (170kB) rar
  10) w sprawie opłaty targowej - Pobierz (28kB) word
  11) zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości opłat za parkowanie i sposobu pobierania uchwał - Pobierz (34kB) word
  12)  w sprawie zaciągnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników - Pobierz (30kB) word
  13)  wyrażenia zgody na wszczęcie procedury ustanowienia insygniów - Pobierz (27kB) word
  14) w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Mrocza - Pobierz (24kB) plik
  15) w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Mrocza i zagospodarowania tych odpadów - Pobierz (176kB) word
  16)  w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie miasta i gminy Mrocza - Pobierz (43kB) word
  17)  w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych oraz właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy - Pobierz (42kB) word
  18) w sprawie ustalenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - Pobierz (39kB) word
  19)  w sprawie aktualizacji Programu rewitalizacji dla Miasta i Gminy Mrocza na lata 2017 – 2023 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko - Pobierz (66kB) rar
  20)  w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu Rynny Jezior Byszewskich: Wersja 1 - Pobierz (8kB) plik ; Wersja 2 - Pobierz (7kB) plik
 9. Oświadczenia, wolne głosy i wnioski.
 10. Zakończenie obrad sesji.


Harmonogram prac 
KOMISJI RADY MIEJSKIEJ W MROCZY 
przed X Sesją Rady Miejskiej w Mroczy
w dniu 30 sierpnia 2019 r.HARMONOGRAM POSIEDZEŃ KOMISJI:

WSPÓLNE POSIEDZENIE
Komisji Rewizyjnej,
Komisji Skarg Wniosków i Petycji,
Komisji Finansów, budżetu i Infrastruktury,
Komisji Rolnictwa i Środowiska
Komisja Oświaty i Polityki Społecznej
27 sierpnia 2019 r. (wtorek), godzina 14:00
Miejsce posiedzenia: 
Sala Konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy w Mroczy (pokój nr 310)

metryczka


Wytworzył: Przewodniczący RM w Mroczy (16 sierpnia 2019)
Opublikował: Agnieszka Dulińska (25 sierpnia 2019, 20:11:21)

Ostatnia zmiana: Agnieszka Dulińska (25 sierpnia 2019, 20:42:33)
Zmieniono: Dodanie plików

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 110